Rolnicy mają coraz większy problem z wilkami, które atakują ich zwierzętaEnvato/arch.
StoryEditorwilki

Rolnicy żądają usprawnienia wypłaty rekompensat za szkody wyrządzane przez wilki

15.04.2024., 14:30h
Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej postuluje przeprowadzenie inwentaryzacji wilków oraz ocenę konieczności regulacji ich populacji. Pismo kierują do minister środowiska, Pauliny Hennig-Kloski.

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej ponownie zwraca uwagę na problematykę związaną z rosnącą populacją wilków w Polsce

W obliczu dynamicznego wzrostu liczby tych drapieżników konieczne jest natychmiastowe wdrożenie rozwiązań systemowych. Od lat samorząd rolniczy Dolnego Śląska stara się przypominać organom decyzyjnym o narastającym zagrożeniu wynikającym z rosnącej populacji wilków. Ten trend ma nie tylko negatywny wpływ na zwierzynę leśną, głównie jelenie, sarny i muflony, ale także na zwierzęta hodowlane oraz bezpieczeństwo ludzi. Zwiększająca się liczba wilków powoduje, że coraz częściej pojawiają się one w nowych obszarach, nawet w tych silnie zurbanizowanych, co prowadzi do coraz częstszych spotkań z nimi.

Szkody łowieckie

Coraz więcej rolników z Dolnego Śląska zgłasza problemy związane z migracją zwierzyny leśnej, która szuka schronienia na otwartych polach, aby uniknąć ataków wilków. Ten fenomen obserwuje się głównie w obszarach, gdzie stwierdzono obecność tych drapieżników. Efektem tego zjawiska są zwiększone straty w uprawach rolnych, co przekłada się na realne straty finansowe dla rolników poprzez obniżenie dochodowości produkcji. Dodatkowo, wilki bezpośrednio atakują zwierzęta hodowlane, powodując dalsze straty. Nawet Komisja Europejska zauważyła problem nadmiernego zagęszczenia populacji wilków w niektórych regionach europejskich, co stwarza realne zagrożenie dla zwierząt hodowlanych oraz potencjalnie dla ludzi.

Wilki zagrażają zwierzętom hodowlanym

W związku z rozprzestrzenianiem się wilków oraz ich rekolonizacją w różnych częściach Europy, w tym w Polsce, Parlament Europejski podjął rezolucję w sprawie ochrony hodowli zwierząt hodowlanych oraz dużych drapieżników w Europie. Jednym z zaleceń było obniżenie poziomu ochrony wilka z kategorii ścisłej na częściową. Według analiz Komisji Europejskiej, w UE obecnie żyje około 20 300 wilków, co stanowi wzrost w porównaniu do poprzedniej dekady. Zauważono również, że w niektórych regionach zagęszczenie tych drapieżników stanowi realne zagrożenie dla zwierząt hodowlanych.

Izba domaga się działań w sprawie wilka w Polsce

W Polsce wilki są chronione jedynie na mocy prawa krajowego, zgodnie z Konwencją Berneńską. Jednak Polska uzyskała derogację, pozwalającą na traktowanie populacji wilków w inny sposób niż ścisłą ochronę. Podobnie, dyrektywa siedliskowa nie wymaga od Polski ścisłej ochrony wilka. Aktualnie brakuje spójnej strategii zarządzania populacją wilka w Polsce. Z uwagi na to, że wilk nie jest już zagrożony wyginięciem, ważne jest opracowanie strategii zarządzania populacją tych drapieżników, uwzględniającej ekonomiczne i społeczne aspekty oraz bezpieczeństwo ludzi. Konieczne jest więc przeprowadzenie dokładnej inwentaryzacji populacji wilków oraz konsultacji społecznych w celu ustalenia optymalnych działań regulacyjnych.

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej postuluje przeprowadzenie inwentaryzacji wilków oraz ocenę konieczności regulacji ich populacji, poprzedzonej konsultacjami społecznymi. Dodatkowo, zaleca usprawnienie systemu rekompensat za szkody wyrządzone przez te drapieżniki.

Michał Czubak

fot.Envato/arch.

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
27. maj 2024 01:06