archiwum
StoryEditorKonkurs

Wystartował Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2024

14.02.2024., 14:30h
Celem XXI Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne jest propagowanie zasad ochrony zdrowia i życia wśród rolników. Konkurs jest otwarty dla zarówno dużych, jak i małych gospodarstw rolnych, pod warunkiem, że co najmniej jeden z właścicieli objęty jest ubezpieczeniem społecznym rolników.

Jak wziąć udział w konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2024?

Właściciele gospodarstw rolnych biorący udział w konkursie mają szansę przedstawić swoje miejsce pracy oraz osiągnięcia zawodowe. Oprócz tego, uczestnicy mają możliwość zdobycia cennych nagród. Jednak głównym celem jest poddanie gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, przeprowadzanemu przez specjalistyczne komisje konkursowe.

Komisje konkursowe składające się z ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie, reprezentujących m.in. Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwową Inspekcję Pracy, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Ochotniczą Straż Pożarną, przeprowadzą wnikliwą ocenę gospodarstwa.

 

Jak zgłoszone gospodarstwa będą oceniane?

Podstawą oceny gospodarstwa jest liczba i rodzaj stwierdzonych zagrożeń dla bezpieczeństwa osób w nim pracujących i przebywających. Komisja regionalna i wojewódzka odnotowują zagrożenia w arkuszu oceny gospodarstwa rolnego.

Przy ocenie brane są pod uwagę przede wszystkim:

  • organizacja obejścia, podwórza gospodarstwa oraz produkcji rolniczej;
  • ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy;
  • stan techniczny budynków inwentarskich i gospodarczych, a także maszyn, urządzeń, instalacji i narzędzi znajdujących się w gospodarstwie rolnym;
  • warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich i profilaktyka chorób odzwierzęcych;
  • wyposażenie w środki ochrony osobistej i urządzenia wspomagające bezpieczną pracę;
  • sposób przechowywania i postępowania ze środkami ochrony roślin, paliwami, nawozami i innymi substancjami niebezpiecznymi;
  • rozwiązania stosowane w trosce o środowisko naturalne;
  • organizacja miejsca pracy oraz wypoczynku rodziny, w tym placu zabaw dzieci, a także estetyka gospodarstwa;
  • zastosowane rozwiązania organizacyjne, techniczne i technologiczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym.

Formularz zgłoszeniowy wraz ze szczegółowymi informacjami o konkursie dostępny jest na stronach KRUS.

Michał Czubak

fot. archiwum

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
17. czerwiec 2024 06:35