StoryEditorWypadki w rolnictwie

Wypadki rolników przy pracy - co jest najczęstszą przyczyną?

29.09.2021., 08:09h
Wzrosła liczba wypadków przy pracy w I półroczu tego roku. Jak podaje GUS, w tym okresie zgłoszono ponad 27 tys. osób poszkodowanych podczas pracy, z czego niemal 400 wypadków zgłoszono w rolnictwie. Do największej liczby wypadków dochodziło w województwach podlaskim, śląskim oraz opolskim.

Rolnictwo wysoko na liście wypadków

Dane GUS-u dotyczą wszystkich przypadków wypadków w związku z wykonywaną pracą. Największa ich ilość w I półroczu tego roku miała związek z górnictwem i wydobywaniem, ale także rolnictwo (z wyłączeniem gospodarstw indywidualnych) znalazło się w ścisłej czołówce, bo mieści się w pierwszej piątce sekcji i branż, w których doszło do wypadku przy pracy.

Gdyby dane Głównego Urzędu Statystycznego obejmowały również gospodarstwa indywidualne, to rolnictwo znalazłoby się znacznie wyżej w zestawieniu. Większość bowiem wypadków, ma właśnie miejsce w małych domowych gospodarstwach rolniczych.

Najczęstsze przyczyny wypadków przy pracy w rolnictwie

Statystyki podane przez GUS pokazuje, że najczęstszą przyczyną wypadku przy pracy rolniczej jest nieprawidłowe zachowanie się pracownika. W tym przypadku chodzi o zachowanie zgodnie z zasadami BHP. Wielokrotnie informowaliśmy na łamach „Tygodnika Poradnika Rolniczego” o wypadkach z udziałem rolników, którzy przypłacili to w najlepszym wypadku lekkimi obrażeniami ciała, a w najgorszym trwałym kalectwem, bądź też śmiercią.

Według GUS nieprawidłowe zachowanie się pracownika stanowi aż 60 proc. wszystkich wypadków objętych statystyką za I półrocze.

Z kolei najbardziej dotkniętą częścią ciała na obrażenia były kończyny górne (43 proc.) oraz kończyny dolne (36,5 proc.), a także głowa (9,7 proc.).

Rolnicy ranni częściej niż rolniczki

Statystycznie to rolnika częściej dotyka wypadek przy pracy. Wg danych GUS na 359 odnotowanych zdarzeń tylko 75 z nich dotyczyło rolniczek. Średnio rolnik z tego tytułu nie był w stanie pracować w gospodarstwie przez 39 dni w I półroczu 2021 r.
Niestety aż 3 wypadki z udziałem rolników zakończyły się śmiercią gospodarza.

Jak zminimalizować ryzyko wypadku w rolnictwie?

Z kolei, z policyjnych raportów wynika, że do wypadków w gospodarstwach rolnych przeważnie dochodzi ze względu na: nieprzestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa, nieuwagę, ale także zmęczenie.

- Nie podchodźmy do wykonywanych prac w sposób rutynowy. Z pozoru proste czynności wykonywane wbrew zasadom bezpieczeństwa mogą być niebezpieczne dla zdrowia, a nawet życia. Pamiętajmy też, by nie zatrudniać dzieci do niebezpiecznych prac. Pracujące maszyny rolnicze stanowią duże zagrożenie, w szczególności dla dzieci, które nie zawsze potrafią przewidzieć skutków ich działania, ani też właściwie zareagować - podpowiadają policjanci z Lublina.

Uważajmy na bezpieczeństwo dzieci na wsi

Policjanci oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zwracają też uwagę na zagrożenia na jakie są narażone dzieci z rodzin rolniczych. Funkcjonariusze przestrzegają przed powierzaniem dzieci zadań, które są ponad ich możliwości i mogą okazać się niebezpieczne dla ich zdrowia lub życia.
Żeby uniknąć wypadku z udziałem najmłodszych warto zapamiętać kilka podstawowych zasad dotyczących przebywania na terenie gospodarstwa rolnego:

  • przebywanie w pobliżu maszyn i urządzeń rolniczych, a tym bardziej ich obsługiwanie, jest niedopuszczalne;
  • opiekując się zwierzętami należy stosować zasadę ograniczonego zaufania – przestraszone czy spłoszone zwierzę może zachować się nieprzewidywalnie;
  • należy zwrócić uwagę na niezabezpieczone zbiorniki, np. studnie;
  •  najmłodsi nie powinni przebywać w pobliżu szkodliwych substancji chemicznych, np. używanych do opryskiwania roślin – ich wdychanie grozić może zatruciem;
  • dzieci poruszające się po wiejskich drogach muszą być widoczne dla kierowców – należy pamiętać o nalepkach i kamizelkach odblaskowych;
  • nawet najmłodszym mieszkańcom wsi może okazać się potrzebna umiejętność udzielania pierwszej pomocy – powinny znać zasady jej udzielania;
  • dopilnujmy także, aby wiedzieli jak zachować się w czasie pożaru czy powodzi – konieczna jest znajomość podstawowych numerów alarmowych.

Czym jest wypadek przy pracy?

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych oraz czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,
  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia do świadczeń określonych w ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ:

  • w czasie podróży służbowej, podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony, przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

Za wypadek przy pracy uważa się również nagłe zdarzenie, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego podczas: uprawiania sportu w trakcie zawodów i treningów przez osobę pobierającą stypendium sportowe; wykonywania odpłatnie pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania; pełnienia mandatu posła lub senatora, pobierającego uposażenie; odbywania szkolenia lub stażu związanego z pobieraniem przez absolwenta stypendium; wykonywania przez członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych oraz przez inną osobę traktowaną na równi z członkiem spółdzielni, pracy na rzecz tych spółdzielni; wykonywania lub współpracy przy wykonywaniu pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług; wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem lub współpracą przy prowadzeniu działalności pozarolniczej; wykonywania przez osobę duchowną czynności religijnych lub czynności związanych z powierzonymi funkcjami duszpasterskimi lub zakonnymi; odbywania zastępczych form służby wojskowej; nauki w Krajowej Szkole Administracji Publicznej przez słuchaczy pobierających stypendium.

Oprac. M. Czubak
Źródło: GUS
Fot. fot. arch. KPP Sieradz

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
28. wrzesień 2023 05:18