r e k l a m a

Partner serwisu

Partner

Regulamin konkursu „Bronimy się przed ASF”

Wiadomości
Data publikacji 21.10.2016r.

Regulamin konkursu „Bronimy się przed ASF”

r e k l a m a

I. Nazwa konkursu i cel

1. Konkurs organizowany jest pod nazwą „Bronimy się przed ASF”. Celem konkursu jest promocja bioasekuracji. Konkurs polega na ocenie gospodarstwa utrzymującego trzodę chlewną w związku z zagrożeniem Afrykańskim Pomorem Świń.

II. Organizator i partnerzy konkursu

2. Organizatorami konkursu, zwanymi dalej „Organizatorem”, jest Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Metalowej 5, kod pocztowy 60-118, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000101146, posiadający NIP 778-01-64-903, REGON nr 630175513 oraz kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł oraz współpracujące podmioty: Wielkopolska Izba Rolnicza, Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu i Spółdzielcza Grupa Bankowa.

III. Obszar i czas trwania Konkursu

3. Konkurs rozpoczyna się 4 października 2016 r. i trwa do 28 lutego 2017 r., z tym że termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych upływa 15 grudnia 2016 r o godzinie 24.00. Swoim zasięgiem obejmuje obszar terytorium województwa wielkopolskiego.

IV. Zasady prowadzenia Konkursu

4. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, na warunkach określonych w Regulaminie, może być każda osoba fizyczna lub osoba prawna zamieszkała lub prowadząca działalność na terenie województwa wielkopolskiego w Rzeczpospolitej Polskiej, która spełni łącznie następujące warunki:

a) Uczestnik prześle do 15 grudnia 2016 r. do godziny 24.00 wypełnione zgłoszenie gospodarstwa utrzymującego trzodę chlewną do 500 sztuk fizycznych na adres jednego z 31 (trzydziestu jeden) biur powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej, których adresy dostępne są na stronie internetowej: www.wir.org.pl/biurawir/ oraz do siedziby Polskiego Wydawnictwa Rolniczego lub na adres email redakcja@tygodnik-rolniczy.pl z dopiskiem Bronimy się przed ASF.

Dopuszcza się także zgłoszenia elektroniczne przesłane na adres e-mail wybranego biura powiatowego WIR. Adresy e-mail dostępne pod adresem www.wir.org.pl/biurawir/.

b) Uczestnik podda swoje gospodarstwo ocenie komisji.

W skład komisji oceniającej wchodzą przedstawiciele: Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Ocena dokonywana jest na podstawie oględzin w uzgodnionym wcześniej terminie – nie wcześniej niż 16 grudnia 2016 r.  i nie później niż 31 stycznia 2017 r.

5. Każdy Uczestnik może dostarczyć co najwyżej jedno zgłoszenie. Zgłoszenia należy dostarczyć do Biura Powiatowego Wielkopolskiej Izby Rolniczej, stosownie do lokalizacji gospodarstwa lub miejsca zamieszkania oraz do redakcji Tygodnika Poradnika Rolniczego. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 31 grudnia 2016 r. do godziny 24.00 – o zachowaniu terminu decyduje data wpływu Zgłoszenia do Organizatora.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • pełen adres i dane kontaktowe Uczestnika konkursu.

Zgłoszenie jest załącznikiem do niniejszego regulaminu.

6. W konkursie mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie.

7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., pracownicy i przedstawiciele Wielkopolskiej Izby Rolniczej, pracownicy i przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu, pracownicy i przedstawiciele Powiatowych Inspektoratów Weterynarii, pracownicy i przedstawiciele firm, których produkty stanowią nagrody oraz członkowie ich rodzin: małżonkowie, rodzeństwo, wstępni i zstępni.

Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że akceptuje i spełnia warunki określone w Regulaminie.

V. Nagrody w Konkursie

8. Na pulę nagród w Konkursie składają się nagrody rzeczowe:

- nagroda główna I stopnia agregat do dezynfekcji Fa-100 firmy Faska dla zwycięzcy wyłonionego spośród 31 finalistów powiatowych oraz

31 nagród rzeczowych II stopnia dla zwycięzców wyłonionych w każdym z powiatów:

  • 10 kg środka dezynfekującego preparatu Virocid ufundowanego przez firmę CID Lines,
  • mata dezynfekująca o wartości ok. 250 zł ufundowana przez Spółdzielczą Grupę Bankową.

9. Każdy Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę I i II stopnia.

VI. Wybór zwycięzców

10. Wyboru Laureata i Finalistów Konkursu dokona Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Organizatora. 

11. Spośród wszystkich dostarczonych zgłoszeń spełniających wymogi formalne Komisja Konkursowa wyłoni Laureata – Uczestnika, którego gospodarstwo zostało najlepiej ocenione przez Komisję Konkursową.

12. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagrody stopnia II ze względu na zbyt małą liczbę Uczestników. Wymagana liczba zgłoszeń w danym powiecie wynosi min. 2 (dwa).

13. Komisja sporządzi protokół z podaniem wyników Konkursu. Dokumentacja dotycząca przebiegu Konkursu, w tym protokoły Komisji z przeprowadzonych czynności, będą przechowywane w biurze Organizatora. Uczestnik Konkursu może zapoznać się z nimi na swoje żądanie przez czas trwania Konkursu, w biurze Organizatora w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00.

14. Do kompetencji Komisji należeć będzie również rozpatrywanie reklamacji wpływających od Uczestników.

VII. Zwycięzcy

15. O przyznaniu nagrody głównej I stopnia oraz terminie, miejscu i sposobie ich przekazania Organizator poinformuje Zwycięzcę pocztą tradycyjną.

16. Do Laureata nagrody głównej I stopnia zostanie wysłana informacja listem poleconym priorytetowym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na adres podany w zgłoszeniu, o którym mowa w pkt. 5 niniejszego Regulaminu, w ciągu 7 dni roboczych od daty przyznania nagrody.

Organizator w liście poda również miejsce, sposób i termin wydania danej nagrody głównej I stopnia oraz przekaże oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i wykorzystanie przez Organizatora danych osobowych Laureata na potrzeby komunikacji związanej z Konkursem oraz na przeprowadzenie ewentualnego wywiadu i zamieszczenia wizerunku w środkach społecznego przekazu na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. Z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm). List będzie zawierać również oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6 oraz 7 niniejszego Regulaminu.

17. Zwycięzca nagrody głównej jest zobowiązany przedłożyć osobiście lub listem poleconym Organizatorowi (Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o. o.; ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań) oświadczenia, o których mowa w pkt. 16 niniejszego regulaminu najpóźniej do dnia 31 marca 2017 roku (w przypadku listu poleconego decyduje data stempla pocztowego, w przypadku osobistego doręczenia decyduje data dostarczenia do Organizatora). Dostarczenie do Organizatora Konkursu wymienionych dokumentów jest warunkiem koniecznym do odbioru nagrody.

18. Wydanie nagrody głównej I stopnia odbędzie się w terminie i miejscu uzgodnionym pomiędzy Laureatem i Organizatorem jednak nie później niż  do 31 marca 2017 r.

Nagrody główne II stopnia zostaną wydane osobiście przez przedstawiciela Organizatora lub za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na adres wskazany w zgłoszeniu konkursowym.

19. Niewydane nagrody pozostają własnością Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewydanie nagród z przyczyn leżących po stronie Laureatów lub Finalistów, w szczególności w przypadku, gdy przyczyną niewydania jest podanie błędnego adresu doręczenia nagrody lub nienadesłanie w terminie do 31 marca 2017 roku dokumentów, o których mowa w pkt. 17 Regulaminu.

20. Laureatowi i Finalistom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność wygranej przez Laureata Konkursu nagrody I stopnia.

VIII. Sposób i termin ogłoszenia wyników Konkursu

21. Wyniki Konkursu imiona i nazwiska Laureatów zostaną ogłoszone na stronie internetowej: www.tygodnik-rolniczy.pl, na stronie internetowej http://www.wir.org.pl, na profilu Facebook www.facebook.com/TPRolniczy/ oraz wersji drukowanej czasopisma Tygodnik Poradnik Rolniczy.

IX. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

22. Wszelkie reklamacje związane z udziałem w Konkursie mogą być składane osobiście w formie pisemnej w godzinach od 8.00 do 16.00, w dni robocze w biurze Organizatora (Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o. o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań;) lub wysłane listem poleconym pod wyżej wymieniony adres, przez cały okres trwania Konkursu, jednak nie później niż do dnia 31 marca 2017 r. W przypadku wysłania reklamacji listem poleconym o zachowaniu terminu wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Natomiast w przypadku doręczenia osobistego decyduje data złożenia reklamacji w biurze Organizatora. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.

23. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej. Reklamacja powinna zawierać: pełną nazwę Konkursu, której dotyczy, imię i nazwisko oraz dokładny adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis Uczestnika.

24. Rozpatrzenie reklamacji i wysłanie zawiadomienia o sposobie jej rozstrzygnięcia przez komisję Konkursu nastąpi nie później niż do 15 kwietnia 2017 roku.

25. Roszczenia związane z udziałem w Konkursie przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia ich wymagalności. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie.

X. Postanowienia końcowe

26. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna do wglądu przez czas trwania Konkursu w biurze Organizatora (Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań), w dni robocze od godz. 8.00 do 16.00 oraz na stronie internetowej www.tygodnik-rolniczy.pl

27. Wszelkie materiały reklamowo–promocyjne mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu Konkursu oraz obowiązujące, odpowiednie przepisy prawa.

28. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem Poczty Polskiej i firm kurierskich.

29. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią niniejszego regulaminu. Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę na jego zasady określone niniejszym Regulaminem.

30. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody