Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Rolników utrzymujących świnie czekają kolejne zmiany przepisów o zwalczaniu ASF

Dominika Stancelewska
Kategoria: Hodowla Zwierząt
Rolników utrzymujących świnie czekają kolejne zmiany przepisów o zwalczaniu ASF
Hodowla Zwierząt Świnie
Data publikacji 10.09.2021r.

Na producentów trzody chlewnej, którzy znajdują się w strefach ASF, nakładanych jest coraz więcej obowiązków, zwłaszcza w kwestii dokumentacji związanej z prowadzeniem chowu. Co to w praktyce oznacza dla nich oznacza? Jak się do tego ustosunkować?

r e k l a m a

Rolnicy utrzymujący świnie w strefach ASF muszą się liczyć z tym, że wprowadzane będą nowe przepisy, które uwzględnią ujednolicone unijne wymogi obowiązujące od kwietnia, ale decyzją głównego lekarza weterynarii praktyczne ich przestrzeganie wejdzie w życie z końcem października 2021 r.

Nieprecyzyjne przepisy o bioasekuracji stresują rolników i lekarzy weterynarii

Kontrole bioasekuracji przeprowadzane przez Inspekcję Weterynaryjną od dawna przysparzają producentom trzody chlewnej stresu, ponieważ niejednoznaczne przepisy prowadzą do różnej interpretacji wymogów przez lekarzy. Zdenerwowani są przedstawiciele weterynarii, bo również mają ogrom pracy, a Inspekcja Weterynaryjna jest stale niedofinansowana i brakuje jej pracowników. Rolnicy denerwują się, gdyż nikt ich nie słucha, administracja przy ustalaniu przepisów nie bierze pod uwagę realiów produkcji w gospodarstwie, zapominając, że rolnik nie spędza pół dnia przy komputerze, ponieważ ma inne obowiązki. Wymogi tego nie uwzględniają.

Rolnicy opowiadają nam, że przy bardzo dużej liczbie loch w stadzie, gdyby chcieli na bieżąco wypełniać dokumentację, zgłaszać padłe prosięta na porodówkach, przemieszczenia zwierząt, to nic innego by nie robili. A do tego dochodzi jeszcze dokumentacja wjazdów, wejść, uzupełnianie mat i niecek płynem dezynfekcyjnym, przegląd pułapek dla gryzoni, zapewnienie jednorazowej odzieży i obuwia oraz pranie tej, z której korzystają stali pracownicy, rozwieszanie instrukcji…

ASF znowu pojawia się na terenach, gdzie już dawno nie występowała

Teraz opracowują dodatkowo plany bioasekuracyjne, które będą obowiązkowe po 31 października. Jednak czy dzięki temu wszystkiemu czują się bezpieczniejsi, chronieni przed ASF? Otóż nie. Ponieważ mamy 75 ognisk afrykańskiego pomoru świń w tym roku w stadach, z czego 73 wystąpiło od 20 czerwca, a prace polowe prowadzone są przecież w całym kraju i wirusa może zawlec każdy. Mamy aż 2027 przypadków u dzików, a choroba stwierdzana jest na obszarach, na których już dawno nie występowała, więc ASF krąży.
Tereny województwa mazowieckiego, które były stopniowo uwalniane ze strefy różowej, znowu będą objęte obostrzeniami, ponieważ w powiecie ostrowskim po długiej nieobecności znowu pojawił się ASF u dzika.
Wirus notorycznie stwierdzany jest także w innych województwach:

  • warmińsko-mazurskim,
  • podlaskim,
  • podkarpackim,
  • lubuskim,
  • dolnośląskim,
  • wielkopolskim,
  • zachodniopomorskim.

Polska dostosowuje prawo dot. zwalczania ASF do rozporządzenia Komisji Europejskiej

Najnowsze informacje są takie, że Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń traci moc i z końcem sierpnia zastąpiło je nowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1485). Utrzymana została w nim większość środków podejmowanych w związku ze zwalczaniem ASF, w szczególności zakazy oraz nakazy dotyczące utrzymywania świń w gospodarstwie oraz zasady postępowania w razie wystąpienia choroby. Nowe rozporządzenie z 10 sierpnia uwzględnia jednak pewne aspekty wynikające w głównej mierze z rozporządzenia Komisji Europejskiej (2021/605/UE), które zaczęło obowiązywać 21 kwietnia bieżącego roku, a do którego Główny Inspektorat Weterynarii wciąż dostosowuje krajowe prawo.

Rolnik jest zobowiązany sporządzać spis świń z podziałem na: prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz na bieżąco aktualizować ten spis, a także informować urzędowego lekarza weterynarii o każdym przypadku padnięcia świni w gospodarstwie położonym w strefach niebieskiej, różowej i czerwonej. Przepisy zabraniają wykorzystywania w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie, słomy na ściółkę dla zwierząt pochodzącej z obszarów objętych ograniczeniami II (strefa różowa) i obszarów objętych ograniczeniami III (strefa czerwona), chyba że składowano ją w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej 90 dni przed jej wykorzystaniem.

Nowe rozporządzenie zawiera przepisy dotyczące zasad uboju zwierząt w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny w gospodarstwach znajdujących się na obszarach objętych restrykcjami w związku z ASF. Wcześniej zasady te regulowało rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 21 października 2010 r. Zakazuje się uboju na użytek własny w gospodarstwach położonych we wszystkich trzech strefach ASF, chyba że świnie były utrzymywane w tym gospodarstwie co najmniej 30 dni przed ubojem, zostaną poddane badaniu przedubojowemu w sposób określony w art. 11 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/627 z 15 marca 2019 r., a mięso badaniu poubojowemu w sposób określony w przepisach w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.

W rozporządzeniu określono, jak ma wyglądać znak weterynaryjny do znakowania świeżego mięsa i produktów mięsnych uzyskanych ze świń pochodzących z określonych obszarów, zgodnie z art. 44 rozporządzenia Komisji Europejskiej 2021/605.

Mapa przedstawiająca zakres poszczególnych stref ASF i ogniska w stadach świń w 2021 r.

  • Mapa przedstawiająca zakres poszczególnych stref ASF i ogniska w stadach świń w 2021 r. 

Rolnik musi uzyskać pozwolenie od powiatowego lekarza weterynarii przy przemieszczaniu świń ze stref ASF

r e k l a m a

Na obszarach różowym i czerwonym świnie przemieszcza się bezpośrednio do gospodarstwa lub rzeźni po uzyskaniu pozwolenia powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce pochodzenia świń. Na obszarach tych świnie można przemieścić również po uprzednim ich zgromadzeniu w miejscach skupu lub przeznaczonych na targ, położonych na tych obszarach, po uzyskaniu pozwolenia wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce pochodzenia świń. W miejscu tym nie mogą znajdować się jednocześnie zwierzęta inne niż świnie. Pozwolenie, o którym mowa, wydaje się po uzyskaniu zgody powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce przeznaczenia świń. Po wydaniu pozwoleń na przemieszczanie świń powiatowy lekarz weterynarii niezwłocznie informuje o tym fakcie powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce przeznaczenia świń.

W przypadku przemieszczania świń spoza strefy różowej i czerwonej do gospodarstwa położonego w takich strefach niezbędne jest uzyskanie pozwolenia powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce przeznaczenia świń.

Każdy dzik odstrzelony w strefach niebieskiej, różowej i czerwonej ma być niezwłocznie dostarczany wraz ze wszystkimi częściami ciała, w tym z narządami wewnętrznymi, do położonego na tym samym obszarze punktu skupu dziczyzny lub zakładu obróbki dziczyzny bądź innego zakładu nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, w którym mogą być przechowywane tusze lub skóry dzików. Tusze, wszystkie części ciała oraz skóry dzików odstrzelonych na obszarach ASF mogą opuścić punkty i zakłady wyłącznie po uzyskaniu ujemnego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku afrykańskiego pomoru świń.

Przy przewożeniu świń spoza strefy różowej i czerwonej na teren tych stref wymagane jest pozwolenie powiatowego lekarza weterynarii właściwego dla miejsca przeznaczenia zwierząt

  • Przy przewożeniu świń spoza strefy różowej i czerwonej na teren tych stref wymagane jest pozwolenie powiatowego lekarza weterynarii właściwego dla miejsca przeznaczenia zwierzątDominika Stancelewska
Zdjęcie: Dominika Stancelewska, GIW, Mark Stebnicki z Pexels

Rusza nabór wniosków na wyrównanie strat ze sprzedaży świń w strefach ASF

Zdaniem rolników o wiele za późno, ale 28 sierpnia ruszył nabór wniosków dla producentów trzody chlewnej o wyrównanie dochodu ze sprzedaży świń na terenach objętych restrykcjami w związku z ASF. Pomoc będzie przysługiwać każdemu, kto utrzymuje lub utrzymywał świnie w stadzie położonym na obszarze:

wymienionym w części II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń;

wymienionym w części II lub III załącznika I do rozporządzenia wykonawczego Komisji 2021/605 z 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń;

zapowietrzonym lub zagrożonym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, ustanowionym zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Pomoc będzie obejmowała kwartalne okresy sprzedaży świń, od IV kwartału 2020 r., w których producent świń uzyskał obniżone dochody. Kwota pomocy stanowi różnicę między iloczynem liczby świń sprzedanych w kwartale wskazanym we wniosku i średniej ceny sprzedaży świń uzyskanej w tym kwartale a iloczynem średniej liczby świń sprzedanych w tym samym kwartale:

w kolejnych trzech latach przed rokiem, którego kwartał został objęty wnioskiem, i średniej ceny sprzedaży świń w tym okresie albo

w ciągu trzech lat z okresu pięcioletniego poprzedzającego rok, którego kwartał został objęty tym wnioskiem, i średniej ceny sprzedaży świń w tym okresie, z pominięciem kwartału o najwyższej i najniższej wartości utraconego dochodu.

Jeżeli producent świń rozpoczął w danej siedzibie stada utrzymywanie świń w okresie krótszym niż ostatnie trzy lata przed złożeniem wniosku, do obliczenia wysokości pomocy przyjmuje się średnią liczbę sprzedanych świń od dnia rozpoczęcia utrzymywania świń do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku. Wyrównanie nie przysługuje rolnikowi, któremu przyznano pomoc finansową ze środków krajowych, odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia lub odszkodowanie na podstawie decyzji powiatowego lekarza weterynarii nakazującej zabicie świń lub poddanie ich ubojowi.

Wnioski można składać do 30 listopada br. w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Do wniosku należy załączyć kopie faktur, faktur RR lub innych dowodów księgowych potwierdzających uzyskane dochody za okres niezbędny do obliczenia kwoty pomocy. Dane zawarte we wniosku i wynikające ze złożonych dokumentów dotyczące liczby sprzedanych świń muszą być spójne z danymi w systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt.

Widziałeś już nasze video "Rolnicy walczą o przetrwanie gospodarstw mlecznych. Ci hodujący świnie już nie mają nadziei"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody