Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Kto ma prawo do oszczędności z konta po śmierci właściciela rachunku?

Alicja Moroz
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Kto ma prawo do oszczędności z konta po śmierci właściciela rachunku?
Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 04.02.2022r.

Brat opiekował się naszą kuzynką, która nie założyła włas­nej rodziny. Przekazała mu ziemię odziedziczoną po rodzicach. Niedawno zmarła, zostawiając oszczędności. Czy brat ma do nich jakieś prawo w związku z tym, że się nią zajmował?

Kto ma prawo do oszczędności po zmarłym?

Fakt sprawowania opieki nad kuzynką nie rodzi prawa do jej oszczędności. Pani brat mógłby się ubiegać jedynie o wypłatę kwoty odpowiadającej kosztom pogrzebu, jeżeli je poniósł. Oszczędności zgromadzone w banku wchodzą do masy spadkowej, czyli podlegają dziedziczeniu. Mogą więc być wypłacone tylko osobom mającym prawo do spadku. Wyjątek od tej zasady ustanawiają art. 55 oraz art. 56 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

Zgodnie z pierwszym z tych przepisów, w przypadku śmierci posiadacza rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej bank jest obowiązany wypłacić z tych rachunków:

  • kwotę wydatkowaną na koszty pogrzebu posiadacza rachunku osobie, która przedstawiła rachunki stwierdzające wysokość poniesionych przez nią kosztów – w wysokości nieprzekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku,
  • kwotę równą wpłatom na rachunki dokonanym przez organ wypłacający świadczenie z ubezpieczenia lub zabezpieczenia społecznego albo uposażenie w stanie spoczynku, które nie przysługiwały za okres po śmierci posiadacza rachunku, wskazaną we wniosku organu wypłacającego to świadczenie lub uposażenie, skierowanym do banku wraz z podaniem numerów rachunków, na które dokonano wpłat.

r e k l a m a

Wypłata z konta po śmierci własciciela rachunku bankowego

Z kolei art. 56 wymienionej wyżej ustawy przewiduje, że posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić pisemnie bankowi dokonanie – po swojej śmierci – wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu, określonej kwoty. Bez względu na liczbę wydanych dyspozycji nie może ona być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku.

Kwoty wypłacone osobie, która poniosła koszty pogrzebu, lub w ramach dyspozycji na wypadek śmierci nie wchodzą do spadku po posiadaczu rachunku.

Alicja Moroz
fot. M. Czubak

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a