Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Niuanse prawne a nawadnianie upraw

Magdalena Szymańska
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Niuanse prawne a nawadnianie upraw
Pieniądze i Prawo
Data publikacji 08.06.2020r.

Korzystanie z wód do nawadniana uregulowane jest w Prawie wodnym. Przed wykonaniem urządzeń wodnych oraz rozpoczęciem korzystania z wód trzeba przyjrzeć się wymogom natury formalnoprawnej. Pominięcie tej ścieżki może skończyć się bowiem karą grzywny, aresztu lub nawet w skrajnych przypadkach ograniczeniem wolności.

r e k l a m a

W sytuacji poboru wód powierzchniowych lub podziemnych (art. 35 ust. 3 pkt 1 Prawa wodnego) oraz gdy zachodzi tzw. szczególne korzystanie z wód, czyli do nawadniania gruntów lub upraw wodami w ilości większej niż średniorocznie 5 m3 na dobę (art. 34 pkt 12 Prawa wodnego) konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Bez tego pozwolenia nie można także wykonać obiektów służących do ujmowania wód powierzchniowych lub podziemnych oraz urządzeń wodnych służących do nawadniania gruntów. W myśl art. 16 pkt 65 ww. ustawy, przez urządzenia wodne rozumie się urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów, które definiowane są, jako wody znajdujące się w sposób naturalny w środowisku, tj. wody powierzchniowe i wody podziemne. Stąd nie potrzeba takiego pozwolenia na budowę szczelnego zbiornika retencyjnego, ponieważ w świetle Prawa wodnego nie jest on urządzeniem wodnym, tj. nie zmienia on stanu wód gruntowych (nie kształtuje zasobów wodnych).

Wykonanie stawów, które nie są napełniane w ramach usług wodnych, ale wyłącznie wodami opadowymi lub roztopowymi lub wodami gruntowymi o powierzchni nieprzekraczającej 1000 m2 i głębokości nieprzekraczającej 3 m od naturalnej powierzchni terenu, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego rolnik jest właścicielem wymaga zgłoszenia wodnoprawnego.

Wniosek o pozwolenie wodnoprawne składa się w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (PGWWP). Organem właściwym do wydania pozwoleń jest dyrektor zarządu zlewni lub dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej PGWWP, w zależności od rodzaju realizowanego przedsięwzięcia. Z kolei organem właściwym do przyjęcia zgłoszenia jest kierownik nadzoru wodnego PGWWP, w związku z tym, zgłoszenie składa się w siedzibie właściwego miejscowo albo najbliższego nadzoru wodnego.

Bez tego nie będzie pozwolenia

Wzór wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego można znaleźć na stronie internetowej Wód Polskich w zakładce pozwolenie-wodnoprawne. Do wniosku trzeba dołączyć operat wodnoprawny z oznaczeniem daty jego wykonania oraz opis prowadzenia zamierzonej działalności. Poza tym, jeśli jest ono wymagane załącza się również:
 • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (dotyczy wykonania ujęć i korzystania z wód podziemnych w urządzeniach lub zespołach urządzeń umożliwiających pobór wód o zdolności poboru wodny nie mniejszej niż 10 m3 na godzinę);
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzję o warunkach zabudowy (dla nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych).W przypadku obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wypis i wyrys z planu miejscowego należy dołączyć do każdego wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód czy usługi wodne;
 • ocenę wodnoprawną (wymagają jej inwestycje i działania w zakresie korzystania z usług wodnych na:
 • pobór wód podziemnych w ilości co najmniej 1 mln m3 na rok,
 • pobór wód podziemnych w ilości co najmniej 100 tys. m3 na rok, jeżeli pobór jest dokonywany w jednolitej części wód podziemnych zagrożonej nieosiągnięciem celów środowiskowych z uwagi na stan ilościowy zgodnie z planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,
 • pobór wód powierzchniowych w ilości co najmniej 2,5 mln m3 na rok.

Ponadto, do wniosku o udzielenie pozwolenia na pobór wód podziemnych, gdy jest to konieczne, dołącza się dokumentację hydrogeologiczną. Na wykonanie ujęcia wód podziemnych (studni) powinien zostać sporządzony projekt prac geologicznych w przypadku, gdy spełniony jest chociaż jeden z poniższych warunków:

 • planowana głębokość ujęcia wód podziemnych (studni) przekracza 30 m;
 • planowany pobór wód podziemnych ze studni będzie większy niż 5 m3 na dobę;
 • planowane ujęcie wód podziemnych (studnia) wykorzystywane będzie do nawadniania gruntów lub upraw wodą podziemną za pomocą deszczowni;
 • planowane ujęcie wód podziemnych (studnia) wykorzystywane będzie na potrzeby działalności gospodarczej.

Załącznikami do wniosku jest też dowód wpłaty za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego (lub pozwoleń wodnoprawnych) oraz jeśli rolnik będzie korzystał z pełnomocnictwa – dowód wpłaty za pełnomocnictwo.

Opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego wynosi 224,88 zł. W jednej decyzji może być wydanych kilka pozwoleń wodnoprawnych. Końcową opłatę mnoży się przez liczbę pozwoleń wodnoprawnych, przy czym maksymalna wysokość opłaty nie może przekroczyć 4497,63 zł.

Operat wodnoprawny

Operat wodnoprawny, na podstawie którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne składa się z części opisowej i graficznej. Część opisowa, uwzględniając rodzaj działalności, której dotyczy pozwolenie, oprócz informacji o lokalizacji inwestycji oraz danych personalnych zawiera m.in. opis zamierzonego korzystania z wód oraz rodzaju planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub robót, rodzaju urządzeń pomiarowych. Należy w nim także zamieścić charakterystykę wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym oraz ustalenia wynikające m.in. z planów gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, zarządzania ryzykiem powodziowym, przeciwdziałania skutkom suszy. Ważną częścią operatu jest określenie wpływu planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub korzystania z wód na wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych dla nich określonych.
W tej części należy także wskazać planowany okres rozruchu, rozmiar oraz warunki korzystania z wód i urządzeń wodnych.

W części graficznej operatu wodnoprawnego trzeba zawrzeć m.in. plan urządzeń wodnych i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych oraz schemat funkcjonalny lub technologiczny urządzeń wodnych.

Operat wodnoprawny zawiera dodatkowo informację o ilości pobieranej wody, opis techniczny urządzeń służących do poboru wód, w tym ich maksymalną techniczną wydajność oraz przewidywany czas ich wykorzystywania. Trzeba także określić w nim rodzaj urządzeń służących do pomiaru poboru wód.

Jeśli wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego będzie miał jakieś luki, urząd wyśle wezwanie do ich uzupełnienia, od momentu jego otrzymania jest 7 dni na uzupełnienie braków, inaczej wniosek nie zostanie rozpoznany. Wniosek powinien być rozpatrzony w ciągu miesiąca, aczkolwiek w praktyce, czas może być dłuższy, bo nie wlicza się do niego terminów przewidzianych w przepisach na uzyskanie uzgodnień, opinii, czy też okresów zawieszenia postępowania. Ponadto wyda
Pozwolenie wodnoprawne na korzystanie z wód do nawadniana wydawane jest maksymalnie na 30 lat. Wygasa, jeśli nie rozpocznie się wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat
 • Pozwolenie wodnoprawne na korzystanie z wód do nawadniana wydawane jest maksymalnie na 30 lat. Wygasa, jeśli nie rozpocznie się wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat

Magdalena Szymańska
Zdjęcia: Magdalena Szymańska, Pixbay


r e k l a m a

Widziałeś już nasze video "Rolnicy są wściekli". 200 ciągników rolników z AgroUnii blokowało stolicę"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody