StoryEditorWiadomości z branży

Z jakimi problemami zmaga się polskie mleczarstwo? Prezes KZSM Waldemar Broś pisze do ministra Ardanowskiego

08.08.2019., 14:08h
Poniżej publikujemy list Waldemara Brosia, Prezesa Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich skierowany do ministra rolnictwa, Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Zawiera on listę problemów, z jakimi na co dzień musi mierzyć się polskie mleczarstwo.


W nawiązaniu do spotkania Pana Ministra z branżą mleczarską w dniu 11 lipca br., przedstawiamy poniżej problemy, które zgłaszaliśmy również w ramach prac Porozumienia Rolniczego:


Regulacje prawne
 1. uregulowanie spraw dostaw energii, zlikwidowanie ograniczeń w poborze mocy dla przetwórstwa produktów wrażliwych, takich jak przemysł spożywczy przetwarzający produkty o krótkim terminie przydatności,

 2. powołanie trójstronnej komisji składającej się z przedstawicieli rolników, przetwórców i handlu w celu obiektywnego podziału wartości dodanej wytworzonej dla uczestników rynku w łańcuchu dostaw – prowadzenie mediacji, 

 3. kontynuowanie całorocznego interwencyjnego zakupu mleka odtłuszczonego w proszku i masła nawet w formie przetargu,

 4. należy poszerzyć definicje klastrów o spółdzielnie, jako podmiotu powołanego przez niezależne podmioty w celu współdziałania i osiągnięcia określonego celu,

 5. powinna się pojawić możliwość udzielania pożyczek preferencyjnych przez spółdzielnie z dopłatami państwa – wykorzystać strukturę spółdzielni do celowych pożyczek,

 6. rezygnacja z  opodatkowania dywidend płaconych przez spółdzielnie dla dostawców mleka, uniknięcie podwójnego opodatkowania, traktowanie na równi ze spółkami osobowymi, a nie kapitałowymi,

 7. powołanie funduszu stabilizującego dla spółdzielni chcących się połączyć z innymi podmiotami z branży na zasadach prawa spółdzielczego, 

 8. zwolnienie  z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) Spółdzielni w części, w jakim zysk zostanie przeznaczony na nakłady inwestycyjne,

 9.  agitacja (popularyzacja, rozwój),

 10. zabezpieczenie właściwych środków finansowych w ramach programu PROW dla rolników i przetwórców,

 11. objęcie programem ,,Mleko dla szkół” wszystkich uczniów szkół podstawowych przez 5 dni w tygodniu,

 12. zapewnienie dodatkowych środków finansowych w celu zmiany sposobów promocji mleka i jego przetworów, pokazujących ich właściwości prozdrowotne oraz służących budowaniu ich dobrego wizerunku i popularyzacji wśród konsumentów (w TV, Internecie, radiu i prasie),

Kooperacja z rolnikami
 1. wsparcie rolników (w tym dostawców mleka) w systemie ubezpieczeń w celu częściowego uniezależnienia ich przychodów od klęsk żywiołowych i klimatycznych oraz wahań cen na rynkach światowych,

 2. zlikwidowanie konieczności podpisywania się rolników ryczałtowych na fakturach VAT RR zgodnie z art. 116 ustawy o podatku od towarów i usług,

 3. możliwość wysyłania faktur w formie elektronicznej również dla rolników ryczałtowych,

 4. poszerzenie katalogu potrąceń, jakich można dokonywać z wynagrodzenia za dostarczony surowiec przez rolnika ryczałtowego tak, aby nie było to podstawą do braku możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego przez podmiot skupujący (możliwość dokonywania kompensaty z różnych tytułów, w tym cesji na osoby trzecie),

 5. doprecyzowania przepisów odnośnie statusu rolnika ryczałtowego i rolnika rozliczającego się na zasadach ogólnych z podatku VAT, pojawiające się ostatnio wątpliwości odnośnie możliwości posiadania przez dostawcę statusu podatnika VAT oraz rolnika ryczałtowego  – VAT,

 6. dofinansowanie gospodarstw rolnych w celu umożliwienia im dostosowania się do zmieniających się wymagań/standardów środowiskowych oraz przekształcenie w gospodarstwa ekologiczne. Z poważaniem,
Prezes Waldemar Broś
Krajowy Związek Spółdzielni
Mleczarskich Związek Rewizyjny,
Prezes Edmund Borawski
Polska Izba Mleka
Prezes Klemens Ciesielski
Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy

Warszawa, 15.07.2019  r.
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
13. lipiec 2024 23:54