StoryEditorDotacje

450 tys. złotych na pszczelarstwo. Kto i na co dostanie dotację?

29.01.2021., 12:01h
Zwrot nawet 80% kosztów kwalifikowanych i nawet do 60 tys. złotych dotacji dla jednego podmiotu można uzyskać w ramach konkursu "Małopolska pszczoła". Pieniądze można wydać m.in. na wysiew lub nasadzenia roślin miododajnych. Kto i na co może przeznaczyć dotacje?

450 tys. złotych dotacji z programu "Małopolska pszczoła"

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił, że przyjmuje wniosku na udzielenie dotacji w ramach programu "Małopolska pszczoła". Na realizacje wybranych zadań przewidziano aż 450 tysięcy złotych. Co warto podkreślić, maksymalna kwota dotacji na realizację jednego zadania może wynieść do 60 tys. złotych i nie może być wyższa niż 80% sumy wszystkich kosztów realizacji zadania.
Podmioty, które uzyskają wsparcie będą miały czas na realizację zadania nie wcześniej niż 15 kwietnia 2021 r., a kończyć nie później niż 30 listopada 2021 r.

Na jakie zadania można przeznaczyć dotacje z konkursu Małopolska Pszczoła?

W ramach konkursu będą zlecane w szczególności zadania polegające na: 
 • czynnej ochronie różnorodności biologicznej na terenie Małopolski, poprzez m.in. zapylanie przez pszczoły oraz oddziaływanie zapylaczy na rośliny stanowiące dziedzictwo agrarne regionu, w tym rośliny stanowiące bogactwo genetyczne regionu, w szczególności poprzez nasadzenia roślin miododajnych;
 • ochronie różnorodności biologicznej pszczół miododajnych i dzikich owadów zapylających, pielęgnacji cennych przyrodniczo i krajobrazowo siedlisk roślin, m.in. przez zapobieganie sukcesji lasu oraz ekspansji niepożądanej roślinności;
 • działaniach edukacyjnych, m.in. poprzez prowadzenie szkoleń i edukacji ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie ochrony różnorodności biologicznej, ekologii i znaczenia owadów zapylających i zastosowania jako tradycyjnej formy gospodarowania na obszarach wiejskich;
 • promowaniu postaw ekologicznych oraz idei zrównoważonego rozwoju, m.in. poprzez wydanie publikacji, promocję w mediach oraz Intrenecie, imprezy plenerowe, warsztaty;
 • dbałości o ekologiczny charakter ekosystemów, dla których pszczoły odgrywają kluczową, służebną rolę.

Co  mają być osiągnięte poprzez idee ogłoszonego konkursu?

Jak informuje organizator wydarzenia, warunkiem koniecznym realizacji zadań wymaganych w konkursie jest  wysianie lub nasadzenie roślin miododajnych zgodnie z biologią poszczególnych gatunków roślin. Ma się to z wykorzystaniem obszarów ogólnodostępnych, z uwzględnieniem uzyskania odpowiednich zgód lub wymaganych pozwoleń.

 • Koszty związane z rezultatem muszą stanowić minimum 30% wszystkich kosztów realizacji zadania, lub wynosić minimum 6 000,00 zł oraz być jednoznacznie przyporządkowane rezultatowi (celem możliwość weryfikacji spełnienia warunku podczas oceny formalnej).
 • Planowany poziom osiągnięcia rezultatu: minimum 1 lokalizacja prowadzenia zasiewu/nasadzeń.
 • Rekomendowane sposoby monitorowania rezultatu/źródła informacji o osiągniętym wskaźniku: dokumentacja fotograficzna roślin, wykaz ilościowy zasianych, zasadzonych roślin wraz ze wskazaniem ich lokalizacji.
 
Dodatkowo konieczne jest wykazanie co najmniej jednego z poniżej wymienionych dodatkowych rezultatów
 • edukacja mieszkańców województwa małopolskiego w zakresie roli w środowisku naturalnym zapylaczy, potrzeby ich ochrony oraz dobrych praktyk im służących,
 • promocja dobrych praktyk służących zapylaczom.

Dwa etapy składania wniosków w terminie do 22 lutego 2021

Termin składania wniosków mija 22 lutego 2021 r.. Liczy się data wpływu projektu do urzędu, a w przypadku wniosków papierowych musi być to potwierdzone pieczęcią urzędu.

Oferty należy składać dwuetapowo:

 1. I. Za pośrednictwem generatora, dostępnego na stronie internetowej małopolskiego generatora eNGO w terminie do 21 lutego 2021 roku do godz. 16.
 2. II. Oferent zobowiązany jest także w terminie do 22 lutego 2021 roku dostarczyć do Urzędu Marszałkowego Województwa Małopolskiego (na dziennik podawczy przy ul. Racławickiej 56 w Krakowie, na parterze w nowym budynku, w godz. 8 – 16 lub wrzucić do urny na korespondencję w tym samym miejscu) ofertę wygenerowaną w I etapie wraz z załącznikami, podpisaną przez osoby upoważnione.


Polskie pszczelarstwo ma silną pozycję w Unii Europejskiej

Wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka podkreśla, ze Polska zajmuje w Unii Europejskiej jedno z czołowych miejsc pod względem liczby rodzin pszczelich oraz produkcji miodu. Każdy powinien zdawać sobie sprawę z ogromnego wpływu pszczół na rolnictwo i otaczającą nas zieleń. Pszczoły nie tylko produkują miód, ale też zapylają blisko 80% roślin. Przenosząc pyłek, zwiększają jakość i ilość plonów. Bez pszczół i ich zapylania, rozwój i wzrost roślin nie jest możliwy.
 
Więcej o konkursie, sposobie składnia wniosków i innych ważnych informacjach, dowiesz się ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Małopolskiego pod adresem „Małopolska Pszczoła”.

Rusza otwarty konkurs dla pszczelarzy „Małopolska pszczoła”
 
Oprac. Natalia Marciniak-Musiał
Zdjęcia: Biuro Prasowe UMWM (grafika), Pixabay
 
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
02. czerwiec 2023 17:48