Dopłaty bezpośrednie 2024Kuroczycki/Canva
StoryEditorZmiany w aplikacji eWniosekPlus

Dopłaty bezpośrednie 2024: są zmiany w aplikacji eWniosekPlus. Jakie?

25.03.2024., 20:27h
W tym roku ARiMR wprowadziła szereg zmian w aplikacji eWniosekPlus, za pośrednictwem której rolnicy składają wnioski o dopłaty bezpośrednie. Pojawiły się m.in. ułatwienia w obsłudze ekoschematów, nowe typy załączników i nowe funkcjonalności w wypełnianiu wniosków przez doradców. Co dokładnie się zmieniło? Sprawdź!

Od 15 marca 2024 r. można się ubiegać o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych w ramach kolejnej kampanii. Do 25 marca ARiMR zarejestrowała blisko 30 tys. wniosków. Rolnicy mają czas na ich złożenie do 15 maja 2024 roku.

Jak co roku wnioski o przyznanie dopłat można składać wyłącznie przez aplikację eWniosekPlus, dostępną na Platformie Usług Elektronicznych. Ale tym razem jest kilka zmian we wniosku, o czym warto wiedzieć, zanim przystąpi się do jego wypełniania. Listę poniższych zmian przesłała nam ARiMR.

Zmiany w eWniosku Plus w kampanii 2024: normy GAEC

Norma GAEC7

W zakładce: WNIOSEK, po rozwinięciu sekcji Normy GAEC7 aplikacja zaprezentuje wstępne procentowe wyliczenia oraz informacje o spełnieniu lub niespełnieniu wymogów w ramach Normy GAEC7.

Trzeba zaznaczyć, że wszystkie wyliczenia mają charakter wstępny, a dane zdefiniowane we wniosku będą weryfikowane na etapie prowadzonego postępowania administracyjnego, uwzględniającego wyniki wszystkich obowiązkowych kontroli, które mogą mieć wpływ na zaprezentowane wyliczenia.

W sekcji Normy GAEC7 prezentowane są informacje:

 • o spełnieniu warunku zmiany uprawy w plonie głównym na powierzchni (co najmniej 40% gruntów ornych) w stosunku do roku 2023,
 • o spełnieniu warunku prowadzenia na gruntach ornych w gospodarstwie co najmniej trzech różnych uprawy, przy czym:
  • uprawa o największej powierzchni nie może zajmować więcej niż 65% gruntów ornych,
  • dwie uprawy o największej powierzchni nie mogą łącznie zajmować więcej niż 90% gruntów ornych.
 • W przypadku deklaracji w 2023 r. np. rośliny ‘kukurydza na ziarno’ i zmianie w 2024 roku przeznaczenia na ‘kukurydzę na kiszonkę’, nie zostanie spełniony wymóg zmianowania ponieważ kukurydza na ziarno i kukurydza na kiszonkę należą do jednej grupy upraw.

W przypadku zwolnienia rolników z wymogów GAEC7 (KE zaproponowała zamianę płodozmianu na dywersyfikację) aplikacja zaprezentuje wstępne procentowe wyliczenia oraz informacje o zwolnieniu z przestrzegania normy GAEC7.

Norma GAEC8

W kampanii 2024 w ramach spełnienia normy GAEC8, nie będzie możliwości wyboru rośliny: ‘Ugór z uprawą’.

W zakładce WNIOSEK, po rozwinięciu sekcji Normy GAEC8 i kliknięciu w panel: Podsumowanie danych w zakresie Normy GAEC8 aplikacja zaprezentuje wstępne procentowe wyliczenia oraz informacje o spełnieniu lub niespełnieniu wymogów w ramach normy GAEC8.

Trzeba podkreślić, że wszystkie wyliczenia w aplikacji eWniosekPlus mają charakter wstępny, a dane zdefiniowane we wniosku będą weryfikowane na etapie prowadzonego postępowania administracyjnego, uwzględniającego wyniki wszystkich obowiązkowych kontroli, które mogą mieć wpływ na zaprezentowane wyliczenia.

W przypadku, gdy we wniosku rolnik nie zadeklarował jeszcze wymaganej liczby elementów i powierzchni obszarów nieprodukcyjnych aby spełnić wymóg GAEC8, aplikacja „podpowiada” możliwość uzupełnienia w tym zakresie, jeżeli w deklaracji uprawy rolnik zgłosi praktykę Międzyplony/wsiewki śródplonowe. W takiej sytuacji po zapisaniu uprawy aplikacja wyświetli komunikat z informacją, że w celu spełnienia normy GAEC8 rolnik może zgłosić wsiewkę lub międzyplon, zadeklarowaną w ramach ekoschematu jako obszar nieprodukcyjny (ENP14b, ENP14c).

W przypadku zwolnienia rolników z wymogów GAEC8 aplikacja zaprezentuje wstępne procentowe wyliczenia oraz informacje o zwolnieniu z wymogów w ramach normy GAEC8.

eWniosek Plus 2024: są nowe typy załączników

W kampanii 2024 pojawiły się nowe typy załączników: 

 • załącznik dotyczący badania lustracyjnego dotyczy Spółdzielni (dodawany z sekcji: Spółdzielnie)
 • załącznik do zwierząt z gatunku jeleniowatych – podział ze względu na deklarację i obsługę w osobnych postępowaniach (sprawach):
  • OB - Oświadczenie o posiadanych zwierzętach z gatunku jeleniowatych w zakresie płatności bezpośrednich
  • RE14/20, RE23/27 - Oświadczenie o posiadanych zwierzętach z gatunku jeleniowatych w zakresie rolnictwa ekologicznego

Rolnik może też modyfikować istniejące załączniki:

 • załącznik dotyczący liczby członków spółdzielni (dodawany w 2024 roku z sekcji: Spółdzielnie),
 • oświadczenie współposiadacza o wyrażeniu zgody na przyznanie płatności (jako odrębny załącznik) dla każdego gatunku zwierząt: do krów/bydła/owiec/kóz (w zamian za dotychczasowe oświadczenie: Z0088)

Usunięcie dotychczasowych załączników:

 • Z0201 Zaświadczenie z KOWR o dokonaniu wpisu do rejestru konopi włóknistych,
 •  Z0088 Oświadczenie współposiadacza o wyrażeniu zgody na przyznanie płatności do bydła, krów.

W przypadku, gdy rolnik nie wnioskuje o wsparcie dochodów związane z produkcją do konopi włóknistych (P_Konopie), a w ramach deklaracji (np. w składnikach ekoschematu MPW) są wykazane rośliny z grupy konopi, należy dołączyć z sekcji ogólnej (Załączniki) załącznik Z0013 - Etykiety nasion konopi.

eWniosek Plus 2024​: są ułatwienia w obsłudze ekoschematów

 • praktyka (E_OBR) Wymieszanie obornika z glebą na gruntach ornych w ciągu 12 godzin, możliwe jest wskazanie terminu nawożenia: wiosna lub jesień
 • praktyka (E_MPW) Międzyplony ozime/wsiewki śródplonowe, wymagane jest wskazanie, który z wariantów będzie realizowany: czy międzyplon czy wsiewka​
  • wariant Międzyplon, w polu: ‘Składniki mieszanki’ pojawi się lista roślin możliwa do zadeklarowania jako międzyplon. W celu ułatwienia poprawności wyboru roślin w mieszance od roku 2024 po wybraniu roślin, będą prezentowane w dodatkowym oknie: ‘Wybrane pozycje’. Aplikacja kontroluje na bieżąco poprawność wyboru składników w zależności od wyboru wariantu i w przypadku wykrycia błędów prezentuje odpowiednie komunikaty. Ponadto, aplikacja kontroluje czy wybrane składniki mieszanki nie stanowią wyłącznie roślin z grup zbóż. Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, zapis danych uprawy zostanie zablokowany a dodatkowo zaprezentowany zostanie stosowny komunikat.​
  • wariant Wsiewka mogą ją stanowić tylko określone rośliny bobowate drobnonasienne lub mieszanka co najmniej dwóch składników, z których jeden musi stanowić roślinę bobowatą drobnonasienną. Aplikacja na liście wyboru roślin drobnonasiennych do wsiewki prezentuje w polu obowiązkowe tylko rośliny stanowiące roślinę bobowatą drobnonasienną. Po wyborze rośliny, która posiada cechę rośliny bobowatej drobnonasiennej, opcjonalnie możliwe jest również wybranie drugiej rośliny - nieobowiązkowej, która nie stanowi rośliny bobowatej drobnonasiennej, a wchodzi w skład mieszanki.
 • praktyka (E_OPN) Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia, wymagane jest wskazanie wariantu tj. podstawowego lub z wapnowaniem
 • ekoschemat: (E_MIOD) Obszary z roślinami miododajnymi, możliwy jest wybór składników mieszanki odpowiednio dla wykaz 1 oraz wykaz 2, która zawiera określone gatunki roślin zgodne z wykazem roślin miododajnych, do uprawy których może zostać przyznana płatność do obszarów z roślinami miododajnymi.

Nowa uprawa SRL w ramach systemów rolno-leśnych WPR2327

W odniesieniu do nowej płatności obowiązującej od K2024 - Premia z tytułu systemów rolno-leśnych WPR2327 deklarowanej na wniosku płaszczowym, będzie możliwość w aplikacji eWniosekPlus deklarowania do płatności PWD RL (Podstawowego wsparcia dochodów w systemach rolno - leśnych) dedykowanego typu Upraw zalesieniowych z uwzględnieniem następującego podziału:

 • Uprawa SRL2327K na TUZ: możliwe zgłoszenie do ekoschematu E_BOU (biologiczna ochrona upraw) i wybór z dedykowanego słownika rodzaju drzew owocowych
 • Uprawa SRL2327K na GO: możliwe zgłoszenie do płatności produkcyjnych, dodatkowo w przypadku deklaracji grupy: P_konopie (wsparcie dochodów związane z produkcją do konopi włóknistych), P_STR (wsparcie dochodów związane z produkcją do roślin strączkowych na nasiona)  i P_PAS (wsparcie dochodów związane z produkcją do roślin pastewnych) w polu „Uwagi” konieczność wskazania rośliny.

eWniosek Plus 2024: ARiMR wprowadza nowy standard hasła

W przypadku nowego hasła lub zmiany, hasło powinno zawierać minimum 12 znaków (dotychczas 8 znaków). Dotychczasowe hasła rolników, którymi logują się do aplikacji eWniosekPlus, nie wymagają zmiany.

Zmiany w obsłudze eWnioskuPlus przez doradców

Funkcjonalność po stronie DORADCY:

 • po przekazaniu obsłużonego wniosku do rolnika i wysyłce wniosku przez rolnika, aplikacja oznaczy takie rekordy jako „wysłany przez rolnika”
 • w przypadku ponownej obsługi wniosku aplikacja usunie oznaczenie „wysłany przez rolnika” – po ponownym obsłużeniu wniosku i wywołaniu przez Doradcę akcji „Przekaż do akceptacji” dane upoważnienie będzie pokazywane na zakładce „Przekazane do akceptacji rolnika” i nie będzie oznaczone jako zakończone lub wysłane przez rolnika do czasu wysłania wniosku przez rolnika
 • przegląd listy upoważnień: prezentacja daty utworzenia upoważnienia, w zakładce „Przekazane do akceptacji rolnika” prezentacja na liście upoważnień dodatkowej informacji o wysłaniu wniosku przez rolnika, filtrowanie rekordów poprzez zaznaczenie lub odznaczenie checkbox’a „Pokaż nieobsłużone” z uwzględnieniem oznaczenia „Wysłany przez rolnika”

Funkcjonalność po stronie ROLNIKA:

 • powiadomienie dla rolnika w sytuacji jeśli Doradca zrezygnuje z obsługi wniosku (mimo wcześniejszej akceptacji) – jeśli rolnik wyraził zgodę to również na sms czy email
 • modyfikacja funkcjonalności wyszukiwania doradcy przez producenta:
  • wpisanie minimum 3 znaków w polu imię i min. 3 znaków w polu nazwisko
  • fakultatywne wskazanie biura powiatowego
  • brak konieczności wprowadzania wielkich liter przy wyszukiwaniu doradcy

Usprawnienia w obsłudze eWnioskuPlus

Nowa funkcjonalność w zakresie sposobu wyszukiwania typów załączników:

 • wyszukiwanie będzie możliwe zarówno po wprowadzeniu części frazy stanowiącej nazwę lub opis załącznika jak i po zdefiniowaniu numeru (np. Z0002),
 • wyszukiwanie załączników w odniesieniu do typów spraw (w nagłówku formularza dodane zostaną dodatkowe kryteria wyszukiwania w postaci checkbox’ów definiujących typy spraw),
 • możliwość przypisania danego załącznika do więcej niż jednego typu sprawy.

Wydruk wniosku:

 • na wydruku wniosku w sekcji X. OŚWIADCZENIE O DZIAŁKACH REFERENCYJNYCH dodano kolumnę: „Lp.” ułatwiając identyfikację działek referencyjnych.

Dodatkowy wydruk: dane szczegółowe upraw:

 • Na wydruku wniosku w dodatkowym dokumencie: „Dane szczegółowe upraw” znajdują się dodatkowe informacje dotyczące ubiegania się o wsparcie w ramach ekoschematów: E_OPN (Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia), E_PN (Stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo), E_OBR (wymieszanie obornika z glebą na gruntach ornych w ciągu 12 godzin), E_MPW (Międzyplony ozime/wsiewki śródplonowe) oraz czy działka rolna stanowi Element Nieprodukcyjny (ENP) lub czy jest uprawą ekologiczną.

Widok powierzchni deklarowanych (działek rolnych):

 • W widoku listy działek rolnych, prezentowane są również dane o ubieganiu się o pomoc w ramach danych interwencji.

Widok powierzchni deklarowanych (działek rolnych):

 • W sekcji Powierzchnie deklarowane (Działki rolne) możliwe jest również zaznaczenie poszczególnych interwencji, w tym do ekoschematów w celu wyświetlenia działek rolnych zgłoszonych do wybranej interwencji  czy ekoschematu.

Definiowanie rośliny uprawnej (dodatkowe okienko z nazwą rośliny):

 • W przypadku długich nazw roślin po wyborze danej rośliny aplikacja wyświetla dodatkowe okienko w którym jest pełna nazwa wybranej przez rolnika rośliny.

eWniosek Plus 2024: sposób deklarowania o interwencje bez zmian

Natomiast w stosunku do 2023 roku nie ma zmian w zakresie sposobu deklarowania o interwencje:

 • PWD (podstawowe wsparcie dochodów) i RED (płatność redystrybucyjna), UPP (uzupełniająca płatność podstawowa), ONW (niekorzystne warunki gospodarowania), MRO (młody rolnik),
 • płatności do upraw związanych z produkcją,
 • płatności do ekoschematów, praktyk w ramach rolnictwa węglowego
 • płatności do zwierząt,
 • płatności niezwiązanej do tytoniu,
 • sposób dodawania działek referencyjnych,
 • sposób deklarowania powierzchni deklarowanych (działek rolnych),
 • sposób wyrysowania norm,
 • wyboru ekoschematów.
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
24. lipiec 2024 08:07