Rolniku, mija ważny termin. Złóż wniosek do ARiMR, żeby nie stracić dotacji z PROWJustyna Czupryniak/Canva
StoryEditorPieniądze

Rolniku, mija ważny termin. Złóż wniosek do ARiMR, żeby nie stracić dotacji z PROW

25.06.2024., 10:00h
Kończy się okres wdrażania PROW 2014-2020. Rolnicy muszą pamiętać o złożeniu wniosku do ARiMR we właściwym terminie, by nie stracić dotacji. Do kiedy mają czas?

Wnioski o płatność drugiej raty w ramach PROW 2014-2020

Jak przypomina Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, złożenie wniosków o płatność drugiej raty pomocy poddziałań premiowych będzie możliwe do 31 sierpnia 2025 r., który jest terminem nieprzekraczalnym.

Do poddziałań premiowanych realizowanych w ramach PROW 2014-2020 należą:

 • 6.1 „Premie dla młodych rolników”,
 • 6.2 „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”,
 • 6.3 „Restrukturyzacja małych gospodarstw”.

W tym terminie rolnicy powinni również rozliczyć projekty, jednak muszą oni pamiętać o zachowaniu 2 lub 3-letniego, wynikającego z decyzji o przyznaniu pomocy, terminu realizacji biznesplanu.

Wnioskodawcom przysługuje również prawo do wystąpienia o zgodę na zmianę założeń biznesplanu, który jest już realizowany oraz o wydłużenie terminu jego finalizacji.

Kiedy rolnik nie musi mieć zgody ARiMR na wprowadzanie zmian do realizowanych planów?

Rolnicy będący beneficjentami poddziałania 6.1 „Premia dla młodych rolników” i 6.3 „Restrukturyzacja małych gospodarstw” nie muszą mieć zgody Agencji na wprowadzenie zmian, takich jak zwiększenie lub zmniejszenie skali produkcji roślin, lub zwierząt w gospodarstwie, jeśli zachowają kierunek produkcji określony w biznesplanie oraz spełnią warunek w zakresie osiągnięcia wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa w stosunku do jego wyjściowej wielkości ekonomicznej.

A rolnicy będący beneficjentami poddziałania 6.2 „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” nie muszą mieć zgody Agencji na zmianę założeń biznesplanu w zakresie opisu i szacunkowej wartości planowanych inwestycji w środki trwałe i inne środki związane z działalnością pozarolniczą.

O czym muszą pamiętać rolnicy wdrażający PROW 2014-2020?

Jak przypomina ARiMR, rolnicy realizujący poddziałania premiowane PROW 2014-2020, są zobowiązani do skompletowania następującej dokumentacji:

 • pozyskania opinii, zaświadczeń, decyzji wydawanych przez organy administracji publicznej,
 • pozyskania faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dochodowej.

Celem nabycia dokumentacji jest złożenie wniosku o płatność drugiej raty pomocy w terminie do 31 sierpnia 2025 r.

Jakie są zobowiązania wynikające z otrzymania poddziałań premiowych?

Beneficjenci poszczególnych płatności premiowych powinni:

 • Premie dla młodych rolników

Beneficjent powinien:

 • prowadzić jako kierujący działalność rolniczą w gospodarstwie, którego rozwoju dotyczy biznesplan, co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy,
 • w wyniku realizacji biznesplanu osiągnąć wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa przynajmniej o 10% w stosunku do wyjściowej wielkości ekonomicznej gospodarstwa i utrzymać osiągnięty wzrost przynajmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy,
 • podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako rolnik z mocy ustawy i w pełnym zakresie przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia wypłaty I raty pomocy,
 • prowadzić uproszczoną rachunkowość w gospodarstwie (ewidencję przychodów i rozchodów w gospodarstwie lub księgę przychodów i rozchodów, lub księgę rachunkową, lub ewidencję przychodów i rozchodów na podstawie odrębnych przepisów), co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy,
 • uzupełnić wykształcenie w okresie 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy,
 • przedłożyć Informację o realizacji warunków, opracowaną na formularzu udostępnionym przez Agencję.

 

 • Restrukturyzacja małych gospodarstw:

Beneficjent powinien:

 • prowadzić działalność rolniczą w gospodarstwie, którego rozwoju dotyczy biznesplan, co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy,
 • w wyniku realizacji biznesplanu powinien nastąpić wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa do poziomu co najmniej 10 tys. euro,
 • osiągnąć wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa o co najmniej 20% w stosunku do wyjściowej wielkości ekonomicznej i utrzymać ten wzrost co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy,
 • zrealizować działania, z których tytułu przyznano punkty, w tym m.in. w zakresie zmiany kierunku produkcji,
 • przedłożyć Informację o realizacji warunków, opracowaną na formularzu udostępnionym przez Agencję.

 

 • Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Beneficjent powinien:

 • prowadzić działalność gospodarczą, o której wsparcie się ubiegał co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy, a w przypadku działalności, która wymaga wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych, co najmniej do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty drugiej raty pomocy;
 • utworzyć przewidziane w biznesplanie miejsca pracy, z tym że zatrudnienie powinno nastąpić do dnia złożenia wniosku o wypłatę drugiej raty pomocy, a utrzymanie osiągniętego przyrostu miejsc pracy powinno nastąpić w okresie co najmniej 2 lat od dnia wypłaty drugiej raty pomocy,
 • dokonać nie później niż do dnia złożenia wniosku o wypłatę drugiej raty pomocy zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych i podlegać tym ubezpieczeniom co najmniej do dnia upływu terminu zobowiązania związanego z prowadzeniem działalności,
 • zaprzestać podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu określonemu w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników nie później niż do dnia złożenia wniosku o wypłatę drugiej raty pomocy,
 • osiągnąć przychody z tytułu prowadzenia działalności,
 • przekazywać dyrektorowi oddziału regionalnego Agencji informacje o osiągniętych przychodach, za każdy zakończony rok podatkowy, w terminie 30 dni od zakończenia roku podatkowego, na formularzu udostępnionym przez Agencję. Niedopełnianie zobowiązań wynikających z decyzji o przyznaniu pomocy może wiązać się z negatywnymi konsekwencjami w postaci sankcji nakładanych na Beneficjenta oraz zwrotem otrzymanych środków finansowych.

Do 31 sierpnia 2025 r. z drugiej raty musi rozliczyć się ok. 50 tys. beneficjentów.

Oprac. Justyna Czupryniak

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
13. lipiec 2024 07:00