Ubezpieczenie rolne z dopłatą: jakie stawki w 2024? Jakie rośliny i zwierzęta obejmie?Marek Kalinowski
StoryEditorUbezpieczenie z dopłatą

Ubezpieczenie rolne z dopłatą: jakie stawki w 2024? Jakie rośliny i zwierzęta obejmie?

03.11.2023., 15:24h
Ministerstwo rolnictwa podało stawki dopłat do ubezpieczenia w 2024 roku. Znana jest także lista upraw i zwierząt objętych pomocą. Niesety, wbrew zapowiedziom resortu katalog ten nie został rozszerzony o ważne dla rolników pozycje.

Ministerstwo rolnictwa określiło w projekcie rozporządzenia wysokość dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2024 rok. Podało także listę upraw i zwierząt objętych wsparciem.

Ubezpieczenie rolne 2024: rząd dopłaci 65 proc. do składki

Podobnie jak w poprzednich latach, rolnik w ramach dopłat do ubezpieczeń będzie mógł wykupić polisę z dopłatą do 65 proc. składki do 1 ha uprawy oraz do 65 proc. składki do 1 sztuki wybranych zwierząt gospodarskich.

Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2024 r. na dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich zaplanowano kwotę 920 mln zł. W 2022 r. na dopłaty do ubezpieczeń wydatkowano kwotę ok. 760 mln zł.

Do jakich upraw i zwierząt będą dopłaty do ubezpieczenia?

Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych obejmują uprawy:

 • zbóż,
 • kukurydzy,
 • rzepaku,
 • rzepiku,
 • chmielu,
 • tytoniu,
 • warzyw gruntowych,
 • drzew i krzewów owocowych,
 • truskawek,
 • ziemniaków,
 • buraków cukrowych,
 • roślin strączkowych.

Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich z dopłatą obejmie:

 • bydło,
 • konie,
 • owce,
 • kozy,
 • drób,
 • świnie.

Nie będzie dopłat do ubezpieczenia słonecznika, konopi i gryki

Niestety, mimo licznych apeli i obietnic ze strony ministerstwa rolnictwa nie będzie rozszerzenia katalogu upraw o słonecznik, facelię, len i konopie włókniste oraz doprecyzowania uprawy gryki jako zboża mieszczącego się w katalogu upraw.

image
wiadomości z branży
Ubezpieczenie upraw rolnych rozszerzone o słonecznik, konopie i grykę

W jakich przypadkach zostanie wypłacone odszkodowanie?

Obowiązkowe dotowane umowy ubezpieczenia w przypadku upraw polowych, warzyw i owoców obejmują następujące zdarzenia losowe: grad, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, powódź, susza. Z kolei dobrowolne dotowane umowy ubezpieczenia w przypadku upraw polowych, warzyw i owoców obejmują następujące zdarzenia losowe: huragan, deszcz nawalny, uderzenie pioruna, obsunięcie się ziemi, lawina.

Natomiast dobrowolne dotowane ubezpieczenia produkcji zwierzęcej obejmują następujące zdarzenia losowe: huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, uderzenie pioruna, obsunięcie się ziemi, lawina, ubój z konieczności.

Tylko 17 proc. rolników korzysta z ubezpieczeń rolnych z dopłatą

Resort rolnictwa informuje, że powierzchnia ubezpieczonych upraw wynosi rocznie ok. 4,07 mln ha, a zawieranych jest ok. 218 tys. szt. umów ubezpieczenia upraw rolnych, natomiast liczba ubezpieczonych zwierząt gospodarskich wynosi ok. 22,5 mln szt. rocznie (w tym głównie drób), a liczba zawartych umów wynosi ok. 882 szt.

Producenci rolni korzystający z ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z dopłatą z budżetu państwa stanowią ok. 17 proc. producentów rolnych posiadających gospodarstwa o powierzchni powyżej 1 ha użytków rolnych.

Polisę za rolnika może opłacić ARiMR

Przypominamy, że składkę ubezpieczenia może opłacić za rolnika ARiMR. Polisa zostanie opłacona z dopłat bezpośrednich. W praktyce oznacza to, że o tę kwotę zostanie pomniejszony przelew z tytułu przyznanych płatności bezpośrednich, ewentualnie przelew z tytułu zaliczki (w przypadku ich wypłat).

Brak obowiązkowego ubezpieczenia. Jaka jest kara?

Jeśli rolnik otrzymuje dopłaty bezpośrednie, zgodnie z prawem musi ubezpieczyć przynajmniej połowę powierzchni upraw rolnych dotowanych od przynajmniej jednego ryzyka obowiązkowego: gradu, przymrozków wiosennych, ujemnych skutków przezimowania, powodzi czy suszy.

Rolnik, który nie spełni obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, tj. ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw, może zostać ukarany  za niespełnienie tego obowiązku i zobowiązany do wniesienia opłaty obowiązkowej.

Kara stanowi równowartość w złotych 2 euro od 1 ha, ustaloną przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski według tabeli kursów nr 1 w roku kontroli. Rolnik musi uiścić tę karę na konto gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę rolnika.

Kara nie może być jednak stosowana wobec rolników, w przypadku gdy rolnik nie zawrze umowy ubezpieczenia obowiązkowego z powodu pisemnej odmowy przez co najmniej dwa zakłady ubezpieczeń, które zawarły z ministrem właściwym do spraw rolnictwa umowy w sprawie dopłat.

Jakie towarzystwa ubezpieczeniowe oferowały ubezpieczenia rolnicze z dopłatą w 2023 roku?

Warto pamiętać, że w 2023 roku ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z dopłatą były oferowane przez osiem zakładów ubezpieczeń:

 • Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie,
 • Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie,
 • Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie,
 • AGRO Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie,
 • InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie,
 • TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie,
 • VH VVaG Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Oddział w Polsce z siedzibą w Poznaniu,
 • Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie.

Kamila Szałaj

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
15. czerwiec 2024 18:45