StoryEditorPorady prawne

Dyspozycja pieniędzmi z lokaty lub konta w przypadku śmierci. Kogo obejmuje?

04.02.2023., 14:02h
Chciałbym założyć lokatę i upoważnić córkę do pobrania tej kwoty po mojej śmierci. Interesuje mnie, czy w takim przypadku te pieniądze wejdą do majątku wspólnego córki i jej męża?

Kto dysponuje finansami na wypadek śmierci współmałżonka?

Zapewne chodzi tu o dokonanie przez Pana dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, co przewiduje art. 56 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Zgodnie z tym przepisem, posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić pisemnie bankowi dokonanie, po swojej śmierci, wypłaty określonej kwoty pieniężnej z rachunku wskazanym przez siebie osobom. Przy czym nie mogą to być inne osoby niż małżonek, wstępni, zstępni lub rodzeństwo. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być w każdym czasie przez posiadacza rachunku zmieniona lub odwołana na piśmie.

Ile osób może dotyczyć dyspozycja wkładem?

Dyspozycja może dotyczyć więcej niż jednej osoby z grona wskazanego wyżej, ale kwota wypłaty, bez względu na liczbę wydanych dyspozycji, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku.

Kwota wypłac...

Ten artykuł jest dostępny wyłączenie dla Prenumeratorów Tygodnik Poradnik Rolniczy
Zyskaj dostęp do tego i innych wyjątkowych artykułów
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
28. maj 2023 19:41