StoryEditorWiadomości rolnicze

Płatności ekologiczne za 2023 roku na nowych zasadach. Jakie stawki?

14.03.2023., 09:03h
Znamy już warunki ubiegania się o dopłaty w ramach interwencji „Rolnictwo ekologiczne”. Kto może skorzystać ze wsparcia? Jakie są stawki?

W nowej WPR rolnicy mogą ubiegać się o dopłaty do rolnictwa ekologicznego. Resort szacuje, że z takiej możliwości skorzysta 26 tysięcy gospodarstw.

Kto może ubiegać się o płatności ekologiczne? 

Aby płatności ekologiczne mogły zostać przyznane rolnikowi, musi on posiadać numer identyfikacyjny, posiadać co najmniej 1 ha użytków rolnych i być w posiadaniu tych gruntów 31 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności ekologicznych. 

Rolnik, który ubiega się o płatności ekologiczne musi realizować także 5-letnie inne zobowiązania w dziedzinie zarządzania na użytkach rolnych, na których prowadzi produkcję ekologiczną obejmujące wymogi wykraczające ponad podstawowe wymagania, w ramach określonych pakietów.

Pakiety rolnictwa ekologicznego: na co i jakie stawki?

Płatność ekologiczna zostanie przyznana, jeśli rolnik spełni warunki przyznania płatności ekologicznych w ramach określonych pakietów.

Pakiety ekologiczne oraz wysokość stawek dla gruntów w okresie konwersji i w nawiasie dla gruntów po okresie konwersji:

 • Pakiet 1. Uprawy rolnicze 1 697 zł/ha (1 571 zł/ha)
 • Pakiet 2. Uprawy warzywne 3 021 zł/ha (2 391 zł/ha)
 • Pakiet 3. Uprawy zielarskie 1 856 zł/ha (1 856 zł/ha)
 • Pakiet 4. Podstawowe uprawy sadownicze 3 105 zł/ha (1 961 zł/ha)
 • Pakiet 5: Uprawy jagodowe 2 495 zł/ha (2 213 zł/ha)
 • Pakiet 6: Ekstensywne uprawy sadownicze 1 326 zł/ha (1 326 zł/ha)
 • Pakiet 7. Uprawy paszowe na gruntach ornych 1 638 zł/ha (1 504 zł/ha)
 • Pakiet 8. Trwałe użytki zielone 1 043 zł/ha (1 043 zł/ha)
 • Pakiet 9. Małe gospodarstwa z uprawami ekologicznymi 1 640 zł/ha (1 640 zł/ha)
 • Pakiet 10. Premia za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą 573 zł/ha (573 zł/ha)
Płatności ekologiczne są przyznawane z zastosowaniem:
 • 100 proc. stawki płatności – za powierzchnię gruntów od 0,1 ha do 50 ha;
 • 75 proc. stawki płatności – za powierzchnię gruntów powyżej 50 ha do 100 ha;
 • 60 proc. stawki płatności – za powierzchnię gruntów powyżej 100 ha.

W przypadku realizacji więcej niż jednego pakietu , płatności ekologiczne są przyznawane: 

 • w wysokości 100% stawek płatności – jeżeli łączna powierzchnia gruntów, do której przysługują te płatności, nie przekracza powierzchni 50 ha;
 • w wysokości 100% stawek płatności do pierwszych 50 ha powierzchni gruntów oraz w wysokości 75% do pozostałej powierzchni – jeżeli łączna powierzchnia gruntów, do której przysługują te płatności, nie przekracza powierzchni 100 ha;
 • w wysokości 100% stawek płatności do pierwszych 50 ha powierzchni gruntów, w wysokości 75% do powierzchni kolejnych 50 ha oraz w wysokości 60% do pozostałej powierzchni – jeżeli łączna powierzchnia gruntów, do której przysługują te płatności, przekracza 100 ha.

Jakie są obowiązki rolnika ekologicznego ?

Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem, rolnik podejmując się realizacji zobowiązania ekologicznego zobowiązany jest także do wypełniania następujących wymogów; 

 • posiadanie planu działalności ekologicznej
 • prowadzenie rejestru działalności ekologicznej, który zawiera wykaz działań agrotechnicznych, w tym zastosowania nawozów i wykonania zabiegów przy użyciu środków ochrony roślin oraz wykaz wypasów zwierząt – w przypadku prowadzenia wypasu
 • wymogi określone dla poszczególnych pakietów, 
 • wymogi dotyczące stosowania nawozów i środków ochrony roślin oraz inne odpowiednie obowiązkowe wymogi. 

W przypadku gdy rolnik jednocześnie realizuje w swoim gospodarstwie, zobowiązanie ekologiczne i zobowiązanie rolno– środowiskowo-klimatyczne lub zobowiązanie ekologiczne PROW 2014-2020 lub zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne PROW 2014-2020 rejestr działalności ekologicznej i rejestr działalności rolnośrodowiskowej mogą być prowadzone na jednym formularzu rejestru.

Nie spełnianie tych wymagań skutkuje nałożeniem kary zgodnie z systemem kar.

Do jakich gruntów mogą być przyznane płatności ekologiczne?

Płatności ekologiczne mogą być przyznane:

 • do gruntów ornych - w przypadku Pakietu 1. Uprawy rolnicze, Pakietu 2. Uprawy warzywne, Pakietu 3. Uprawy zielarskie, Pakietu 5. Uprawy jagodowe, Pakietu 7. Uprawy paszowe na gruntach ornych oraz Pakietu 9. Małe gospodarstwa z uprawami ekologicznymi, 
 • do trwałych użytków zielonych - w przypadku Pakietu 8. Trwałe użytki zielone, ale także w przypadku Pakietu 7. Uprawy paszowe na gruntach ornych, jeśli w trakcie realizacji tych pakietów grunty orne, na których jest uprawiana mieszanka wieloletnia traw albo mieszanka wieloletnia traw z bobowatymi drobnonasiennymi, stały się trwałymi użytkami zielonymi oraz w przypadku Pakietu 9. Małe gospodarstwa z uprawami ekologicznymi (w przypadku tego pakietu do powierzchni stanowiącej nie więcej niż 20% powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie);
 • do sadów, w których są uprawiane drzewa lub krzewy z gatunków wymienionych w załączniku nr 4 do rozporządzenia. Dotyczy to Pakietu 4. Podstawowe uprawy sadownicze oraz Pakietu 6. Ekstensywne uprawy sadownicze oraz Pakietu 9. Małe gospodarstwa z uprawami ekologicznymi, przy czym w przypadku tego pakietu do sadów w których uprawiane są drzewa lub krzewy płatności ekologiczne będą przyznawane do powierzchni nie większej niż 20% powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie.

Natomiast płatności ekologiczne do wszystkich powyższych rodzajów użytków rolnych będą przyznawane w przypadku ubiegania się rolnika o płatności ekologiczne w ramach Pakietu 10. Premia za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą.

Jak łączyć płatności ekologiczne z innymi dotacjami? 

Przepisy rozporządzenia regulują kwestie łączenia płatności z tytułu różnych działań/interwencji na tej samej powierzchni. Jeżeli na danej powierzchni jest realizowane konkretne zobowiązanie ekologiczne, to do tej powierzchni nie przysługują płatności ekologiczne z tytułu realizacji innego zobowiązania ekologicznego, płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne, płatności z tytułu realizacji ekoschematów: obszary z roślinami miododajnymi, rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi (w zakresie praktyki 1. Ekstensywne użytkowanie trwałych użytków zielonych z obsadą zwierząt oraz praktyki 7. Uproszczone systemy uprawy), integrowana produkcja roślin, biologiczna ochrona upraw, płatności ekologiczne PROW 2014- 2020 oraz rolno-środowiskowo-klimatyczne PROW 2014-2020. 

W przepisach tych określono również, że łączenie na tej samej powierzchni płatności ekologicznych z płatnościami w ramach innych interwencji jest możliwe w przypadku Ekoschematu – retencjonowanie wody na TUZ oraz premią za założenie systemu rolno-leśnego na gruntach ornych (tylko w przypadku już istniejącego systemu rolno-leśnego). Możliwe jest również łączenie płatności ekologicznych na jednej powierzchni z płatnościami w ramach pozostałych praktyk Ekoschematu – rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi, co wynika z ww. wskazania jakie praktyki nie są dopuszczalne do łączenia z płatnościami ekologicznymi.

wk

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
18. kwiecień 2024 11:16