Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Czy po wyczerpaniu pomocy de minimis przysługuje prawo do zwolnienia z podatku?

Michał Czubak
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Czy po wyczerpaniu pomocy de minimis przysługuje prawo do zwolnienia z podatku?
Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 10.09.2020r.

Jestem rolnikiem. Otrzymałem w spadku po kuzynie gospodarstwo rolne. Wiem, że nie muszę płacić podatku od gruntów, tylko za budynki i że zwolnienie z podatku stanowi pomoc de minimis w rolnictwie. Byłem w urzędzie skarbowym i dowiedziałem się, że na ten rok pula de minimis się wyczerpała i że będę musiał zapłacić podatek od wzbogacenia za ziemię. Czy to prawda?

Kto może skorzystać ze zwolnienia od podatku w ramach pomocy de minimis?

Niestety, urzędnik miał rację. Nie będzie Pan mógł skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z tym przepisem zwalnia się od podatku nabycie własności gruntów stanowiących gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, wraz z będącymi ich częścią składową drzewami i innymi roślinami. W wyniku nabycia musi jednak zostać utworzone lub powiększone gospodarstwo rolne.

r e k l a m a

Jakiej wielkości gospodarstwu przysługuje pomoc de minimis?

Powierzchnia gospodarstwa rolnego utworzonego lub powstałego w wyniku powiększenia nie może być mniejsza niż 11 ha i nie większa niż 300 ha. Ponadto gospodarstwo to powinno być prowadzone przez nabywcę przez co najmniej 5 lat od dnia nabycia. Zwolnienie to stanowi pomoc de minimis w rolnictwie, o której mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym.

Pomoc de minimis w formie ulgi podatkowej

Kwotą pomocy przyznanej jest kwota ulgi podatkowej (zwolnienia z podatku). Stosownie do art. 3 ust. 2 Rozporządzenia Komisji nr 1408/2013, całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 15 000 euro w okresie 3 lat podatkowych (od 14 marca 2019 r. jest to 20 000 euro). W myśl art. 3 ust. 3 Rozporządzenia nr 1408/2013, łączna kwota pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych przez państwo członkowskie przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie podstawowej produkcji produktów rolnych nie może przekroczyć górnego limitu krajowego określonego w załączniku, tj. w bieżącym roku 295 932 125 euro.

r e k l a m a

Jak wylicza się okres pomocy?

Zgodnie z treścią pkt 8 preambuły do Rozporządzenia Komisji nr 1408/2013, okres 3 lat brany pod uwagę do celów rozporządzenia należy oceniać w sposób ciągły, zatem dla każdego przypadku nowej pomocy de minimis należy uwzględnić całkowitą kwotę pomocy z tej puli przyznaną w ciągu danego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających lat.

Czy po wyczerpaniu puli środków de minimis zwolnienie z podatku przysługuje?

Artykuł 3 ust. 7 Rozporządzenia Komisji nr 1408/2013 w brzmieniu obowiązującym od 14 marca 2019 r. stanowi, że jeżeli z powodu udzielenia nowej pomocy de minimis zostałyby przekroczone pułapy de minimis, górny limit krajowy lub górny limit sektorowy, nowa pomoc nie może być objęta przepisami niniejszego rozporządzenia. Z dniem 7 sierpnia stopień wykorzystania limitu pomocy de minimis w rolnictwie osiągnął 100%.

Tak więc rolnicy nie mogą skorzystać z przysługujących im dotacji ani z ulg (zwolnień) podatkowych, które stanowią pomoc de minimis.

Alicja Moroz
Fot. Pixabay

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a