Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Nawet 100 tys. złotych dotacji na Rolniczy Handel Detaliczny

Magdalena Szymańska
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Nawet 100 tys. złotych dotacji na Rolniczy Handel Detaliczny
Pieniądze i Prawo Pieniądze dla rolnika
Data publikacji 03.09.2020r.

Rolnicy, którzy zajmują się rolniczym handlem detalicznym oraz ci, którzy planują rozpocząć prowadzenie takiej działalności, zgodnie z harmonogramem naborów z PROW, będą mogli w październiku br. wystąpić o „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”. Do wzięcia jest maksymalnie 100 tys. zł.

Kto może wystąpić o dofinansowanie?

Pomoc jest udzielana w formie refundacji do 50% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Minimalna wysokość wsparcia przyznana na realizację jednej inwestycji wynosi 10 tys. zł.

O dofinansowanie będzie mógł wystąpić rolnik lub jego współmałżonek, który podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie. Oznacza to, że nie może o nie wnioskować ani rolnik, ani jego małżonek, który pracuje dodatkowo i związku z tym jest ubezpieczony w ZUS, jak również domownik rolnika.

r e k l a m a

Przetwarzanie i sprzedaż

Trzeba podkreślić również, iż wsparcie jest przewidziane dla tych, którzy przetwarzają i sprzedają przetworzone produkty w ramach RHD oraz zamierzają to wykonywać. Istotne jest więc tutaj przetwarzanie żywności, a nie tylko sprzedaż w ramach RHD.

Rolniczy Handel Detaliczny z zastrzykiem gotówki

Przepisy rozporządzenia wykonawczego odnoszą się dosłownie do działalności w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych produktów rolnych w RHD. Jak wskazano w materiałach ARiMR, intencją resortu rolnictwa nie było objęcie pomocą inwestycji w zakresie zbywania nieprzetworzonych produktów rolnych, realizowanych w ramach rolniczego handlu detalicznego. Aczkolwiek w wykazie produktów, które objęte są wsparciem wymienia się także produkty nieprzetworzone. Poza tym, podając najważniejsze warunki przyznania pomocy wymieniono przetwarzanie lub wprowadzanie do obrotu produktów rolnych.

r e k l a m a

Jakie wymagania trzeba spełnić, by zakwalifikować się do wsparcia?

Kolejność przyznawania pomocy ustalana jest na postawie danych zawartych we wniosku oraz załączonych do niego dokumentach. Aby zakwalifikować się do wsparcia, należy zdobyć minimum 4 punkty. Punkty zdobywa się za bycie młodym rolnikiem (3 pkt.) innowacyjność operacji (5 pkt.), ochronę środowiska lub przeciwdziałanie zmianom klimatu, uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości (3 pkt.), działalność w zakresie przetwarzania wybranych produktów rolnych w ramach RHD (2 pkt.) oraz poziom bezrobocia (4 pkt.).

Punkty za innowacyjność otrzyma podmiot, który rozpoczyna nową działalność i będzie w każdym przypadku wprowadzał nowy produkt, proces lub technologię. W przypadku prowadzących już RHD, można otrzymać punkty jedynie w sytuacji, gdy udowodni się, iż w ramach planowanej do realizacji operacji w skali gospodarstwa największy odsetek kosztów kwalifikowalnych stanowią koszty w zakresie wprowadzenia nowych produktów lub procesów, w tym technologii (innowacyjności).

Transport i używany sprzęt nie wchodzą w grę

Pieniądze można wykorzystać na budowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do prowadzonej działalności, w tym koszty związane z dostosowaniem pomieszczeń pomocniczych służących przygotowaniu posiłków (np. kuchni) i pomieszczeń gospodarczych służących do przechowywania produktów żywnościowych. Dofinansowanie obejmie koszty budowy wyłącznie w zakresie niezbędnym do wdrożenia inwestycji polegającej na zakupie maszyn i urządzeń (wyposażenia). Dopuszczalny jest zakup tzw. kontenerów (obiektów budowlanych) do prowadzenia działalności przetwórczej, pod warunkiem, że będą one trwale związane z nieruchomością, do czego będzie wymagane pozwolenie budowlane.

Dopuszcza się też zakup (wraz z instalacją) maszyn, urządzeń do przetwarzania i magazynowania oraz aparatury pomiarowej i kontrolnej, jak również urządzeń służących poprawie ochrony środowiska.

Na co jeszcze można przeznaczyć otrzymane pieniądze?

Przepisy pozwalają na zakup przedmiotów o niskiej wartości. Jednakże, z dokumentów aplikacyjnych, tj. wniosku o przyznanie pomocy, biznesplanu i opisu zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo-finansowym, powinno przede wszystkim wynikać, iż są to zakupy niezbędne do realizacji operacji, a ich paramenty techniczne odpowiadają planowanej skali produkcji. Nie można jednak sfinansować kupna środków transportu, używanych maszyn, urządzeń lub sprzętu.

Jakie dokumenty wymagane są, by aplikować o środki dla RHD?

Podstawowym dokumentem aplikacyjnym jest biznesplan. Ocena zdolności do zrealizowania inwestycji odbywa się wyłącznie na podstawie analizy tego dokumentu. Nie potrzeba składać promesy kredytowej w celu udokumentowania źródeł finansowania operacji. Kopie ostatecznych pozwoleń, zezwoleń lub wpisów do odpowiednich rejestrów są wymagane na etapie składania wniosku o płatność.

Obecnie procedowane są zmiany rozporządzenia regulującego przyznanie pomocy, w których proponuje się wydłużenie terminów na zakończenie realizacji operacji lub złożenie wniosku o płatność końcową. Planuje się również zniesienie obowiązku dostarczenia dokumentów potwierdzonych oficjalnie przez pracownika ARiMR, notariusza lub adwokata. Ma to ułatwić i przyspieszyć początkowy etap składania wniosków i ich oceny przez ARiMR.

Magdalena Szymańska
fot. Pixabay

Widziałeś już nasze video "Magazyny pełne, cena zboża nie do przyjęcia. Co jeszcze w nowym TPR?"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a