Uczestnicy walnegoJózef Nuckowski
StoryEditorSpółdzielnia mleczarska

MSM Mońki ma za sobą dobry rok

10.05.2023., 14:00h
13 kwietnia br. odbyło się zebranie przedstawicieli Monieckiej Spółdzielni Mleczarskiej w Mońkach. Zostało ono przeprowadzone w dobrej atmosferze. Podczas walnego można było usłyszeć wiele pochwał za sposób zarządzania tą spółdzielnią. Obrady otworzył przewodniczący rady nadzorczej Bogusław Sołjan, a poprowadził je Marek Siniło.

Ponad 175 mln litrów skupionego mleka i 19 mln zł zysku

W skład prezydium zebrania weszli: Krzysztof Zalewski – sekretarz oraz Marek Kurzyna i Ryszard Gołębiewski – asesorzy. Na walnym zebraniu została powołana komisja mandatowo-skrutacyjna w składzie: Stanisław Połonowski – przewodniczący, Leszek Skutnik – sekretarz i Janusz Sobolewski – członek. Ponadto wybrana została komisja wnioskowa w składzie: Antoni Sowiński – przewodniczący, Paweł Andrako – sekretarz i Wiesław Zalewski – członek. Konsultantem komisji ze strony spółdzielni był Łukasz Kakareko – kierownik skupu.

Na początku prezes zarządu Stanisław Jamiołkowski przedstawił sprawozdanie z działalności zarządu za 2022 rok.

Serdecznie witam wszystkich delegatów i gości oraz największych dostawców mleka do naszej spółdzielni. Dziękuję, że znaleźliście państwo czas, aby wziąć udział w dzisiejszym zebraniu przedstawicieli naszej spółdzielni. Jestem pewien, że zrobiliście to kosztem innych zajęć i pracy. Miniony rok 2022 to z jednej strony czas rekordowych cen mleka i produktów mleczarskich, ale z drugiej strony, wysokiego wzrostu kosztów zarówno na poziomie rolnictwa, jak i przetwórstwa mleka. Nasza spółdzielnia radziła sobie w tej sytuacji dobrze, czego wynikiem jest zysk firmy – powiedział na wstępie Stanisław Jamiołkowski.

Dobry rok zarówno dla dostawców jak i dla Monieckiej spółdzielni

W 2022 roku MSM skupiła ponad 175 mln litrów mleka. Średnia cena skupu mleka za 2022 roku w MSM wyniosła 2,36 zł netto za litr. Zysk netto za ubiegły rok wyniósł około 19 mln zł. W 2022 roku spółdzielnia udzieliła swoim dostawcom 307 pożyczek z Funduszu Hodowlanego na kwotę ponad 8 mln zł.

Szanowni państwo, szanowni delegaci. Podczas ostatniego walnego zebrania obawialiśmy się co będzie dalej, jaki to będzie rok dla mleczarstwa. Pandemia wprawdzie była już w odwrocie, ale trwała wojna za naszą granicą i mieliśmy sporo niepewności, co do dalszej sytuacji. Okazało się, że był to dobry rok, zarówno dla poszczególnych dostawców, jak też dla całej spółdzielni. Średnia cena zapłacona za litr mleka była najwyższa w historii i taki wysoki zysk rzadko się zdarzał. Ceny rosły z miesiąca na miesiąc i spółdzielnia mogła wypłacić dodatkowe premie za dostarczone mleko. Sytuacja jednak zmieniła się w szybkim tempie. Tak jak mówiłem na poprzednim zebraniu przedstawicieli, istnieje pewna granica cen produktów nabiałowych. Konsumenci nie chcą płacić 40 zł za kilogram masła czy sera. Nie będzie spółdzielni stać na takie wypłaty jak w 2022 roku. Chcę wszystkich zapewnić, że płacimy za mleko tyle ile się tylko da, gdyż jest to zapłata dla całych rodzin zaangażowanych w produkcję mleka. Dziękuję za tę pracę i za zaufanie. Dzięki pracy członków spółdzielni, zaangażowaniu rady nadzorczej, dzięki dobrej pracy załogi, możemy mówić o dobrych wynikach w 2022 roku. Jestem przekonany, że poradzimy sobie ze wszystkimi wyzwaniami w tym roku, chociaż będzie o wiele trudniej niż w roku ubiegłym, w gospodarstwach i w spółdzielni. Dziękuję za cały 2022 rok wszystkim członkom spółdzielni, całej radzie nadzorczej i całej załodze. Życzę dużo zdrowia, wytrwałości oraz każdemu z osobna zadowolenia i satysfakcji ze swojej pracy – powiedział Stanisław Jamiołkowski.

image

Od prawej: Ryszard Gołębiewski, Marek Kurzyna, Krzysztof Zalewski, Marek Siniło, Bogusław Sołjan, Stanisław Jamiołkowski

FOTO: Józef Nuckowski

Jednogłośne absolutorium dla prezesa zarządu

Bogusław Sołjan przedstawił sprawozdanie z działalności rady nadzorczej.

W 2022 roku odbyło się 14 posiedzeń rady nadzorczej i 3 posiedzenia prezydium. Wszystkie posiedzenia rady nadzorczej i prezydium odbywały się w obecności prezesa zarządu. Stałym punktem porządku obrad była informacja zarządu o bieżącej sytuacji finansowej spółdzielni. Poza tym omawiane były sprawy związane ze skupem i aktualne problemy dostawców mleka – powiedział Bogusław Sołjan.

{embed_photo_L50_tpr}281547{/embed_photo_L50_tpr}

Przewodniczący rady nadzorczej zakończył swoje wystąpienie podziękowaniami.

Na zakończenie, w imieniu rady nadzorczej dziękujemy panu prezesowi za dokładanie wszelkich starań, aby spółdzielnia dobrze funkcjonowała. Liczymy wszyscy na to, że zarząd będzie dbał o dobrą cenę za mleko również w 2023 roku. Ufamy, że tak będzie. Dla nas w gospodarstwach wszystko drożeje, mamy coraz trudniej i prosimy, żeby pan o tym pamiętał. W imieniu rady nadzorczej chcę powiedzieć, że dziękujemy wszystkim członkom spółdzielni za wysiłki włożone w 2022 roku w produkcję mleka, w rozwój swoich gospodarstw i spółdzielni. Wiemy, że jest to ciężka praca całych rodzin. Życzymy dużo zdrowia, wszystkiego dobrego oraz opłacalności produkcji mleka. Prezesowi zarządu i załodze dziękujemy za dobrą współpracę, dobre wyniki w 2022 roku i życzymy zadowolenia z pracy. Na zakończenie rada nadzorcza wnosi o udzielenie absolutorium prezesowi zarządu za 2022 rok – powiedział Bogusław Sołjan.

image

Bogusław Sołjan

FOTO: Józef Nuckowski

Delegaci walnego jednogłośnie udzielili absolutorium prezesowi zarządu Stanisławowi Jamiołkowskiemu.

Komisja wnioskowa po zapoznaniu się z programem działania na 2023 rok oraz po wysłuchaniu dyskusji postanowiła uzupełnić kierunki działania o następujące zagadnienia: przeprowadzenie konsultacji z dostawcami w sprawie reformy udziałów, wznowienie produkcji serów topionych w plastrach, utrzymanie możliwie najwyższej ceny skupu mleka, zmiany w regulaminie udzielania pożyczek.

Nagrody dla największych dostawców MSM Mońki

Już tradycyjnie podczas walnego w MSM Mońki uhonorowano największych dostawców, wśród których byli:

  • OHZ Garzyn gospodarstwo w Knyszynie,
  • Wojciech Cybulko,
  • Rafał Kulikowski,
  • Antoni Janusz Sowiński,
  • Marek Grygielko,
  • Mirosław Cybulko,
  • Paweł Żarniewski,
  • Piotr Buraczewski,
  • Mariusz Oźlański,
  • Sławomir Orzechowski.
image

Najlepsi producenci mleka

FOTO: Józef Nuckowski

Dr Jan Dworniak, biegły rewident, omówił sytuację finansową MSM Mońki. Stwierdził on, że badanie finansowe w rzetelny sposób przedstawia sytuację finansową i ekonomiczną spółdzielni i prawidłowo ustalony wynik finansowy. Dodał także, iż spółdzielnia w Mońkach jest jedną z silniejszych ekonomicznie spółdzielni w Polsce.

Moje działania przeprowadzone były na dwóch płaszczyznach. Jedna dotyczyła oceny sytuacji ekonomicznej i finansowej, a druga, sprawdzenia poszczególnych pozycji przeglądu finansowego – powiedział na początku Jan Dworniak.

{embed_photo_L50_tpr}281550{/embed_photo_L50_tpr}

W tej spółdzielni nawet najmniejszy dostawca się liczy

Dr Dworniak podkreślił, że w MSM Mońki udziały członkowskie dostawcom rezygnującym z produkcji mleka wypłacane są na bieżąco. Biegły rewident zwrócił także uwagę na dobre traktowanie przez MSM Mońki dostawców, którzy produkują mniejsze ilości surowca.

Generalnie większe spółdzielnie jak się już dobrze rozwiną to kasują drobnych rolników. W Mońkach zauważam pozytywne podejście do mniejszych producentów. Cieszę się, że u was traktuje się członków po spółdzielczemu i za pośrednictwem punktów skupu i stacji odbiera się surowiec również od mniejszych dostawców. W większości spółdzielni mniejsi producenci nie mają możliwości dostarczania mleka – powiedział Jan Dworniak.

Biegły rewident rentowność sprzedaży w 2022 roku ocenił jako bardzo dobrą. Także zysk uzyskany ze sprzedaży towarów ocenił jako bardzo wysoki. Natomiast płynność finansową ocenił jako rewelacyjną.

Sytuacja ekonomiczno-finansowa MSM Mońki jest dobra. Nie ma żadnych zagrożeń, co do utraty zdolności do kontynuacji działalności. Należy się spodziewać, że na rynku krajowym mogą nastąpić pewne tąpnięcia. Spowodowane mogą być one tym, że rolnicy przyzwyczaili się do cen, jakie były płacone za mleko w roku ubiegłym, a rady nadzorcze wywierają presję, żeby utrzymać cenę powyżej 2 zł za litr, a nawet wyższą. Natomiast spółdzielnie nie mają możliwości spieniężenia swoich wyrobów po takich korzystnych cenach, ponieważ cena pełnego mleka przerzutowego waha się od 1,5 do 1,6 zł za litr. W związku z tym nie da się zarobić zbyt dużych pieniędzy. Jeśli wspomniane firmy będą starały się przez dłuższy czas utrzymać wysokie ceny w skupie, to po prostu pieniądze im uciekną i niektórzy rolnicy w niektórych spółdzielniach mogą pozbawić się swojego majątku. Zaręczam swoją osobą, że w Mońkach takiego zagrożenia nie ma – powiedział biegły rewident.

image

Delegaci zebrania przedstawicieli

FOTO: Józef Nuckowski

Tadeusz Maliborski – lustrator KZSM, przedstawił wyniki lustracji przeprowadzonej w MSM Mońki.

Dokładnie śledziłem wystąpienie pana prezesa i biegłego rewidenta, a także przeglądałem swój protokół z kontroli i chciałbym potwierdzić, że wszystkie dane, które zostały wam przekazane są rzetelne i prawidłowe. Ocena weryfikacji bilansu i sprawozdanie są prawidłowe – powiedział na wstępie Tadeusz Maliborski.

Lustrator powiedział członkom MSM Mońki, że mają dobrą spółdzielnię.

{embed_photo_L50_tpr}281554{/embed_photo_L50_tpr}

W okresie objętym lustracją w działalności spółdzielni zauważono szereg zjawisk, które zasługują na pozytywną ocenę. Między innymi korzystnie wygląda funkcjonowanie samorządu spółdzielczego. W działalności w przedmiocie polityki pomocowej przez 3 lata objęte lustracją, dostawcom członkom spółdzielni udzielono 848 pożyczek na wartość 22 mln zł. Gdyby pieniądze te zostały pożyczone z banków, to proszę sobie wyobrazić, jakie odsetki musieliby zapłacić rolnicy. W lustracji stwierdzono także wysoki wskaźnik systematycznej poprawy jakości mleka. W działalności inwestycyjnej oddano inwestycje o wartości 93 mln zł – powiedział Tadeusz Maliborski.

Tadeusz Maliborski stwierdził, że uzyskane wyniki finansowe i sytuacja ekonomiczno-finansowa wskazują na brak zagrożeń w działalności spółdzielni w najbliższym okresie przy niezmienionym profilu produkcji.

MSM Mońki - spółdzielnia, której inni mogą pozazdrościć

Waldemar Broś – prezes KZSM na wstępie pochwalił dobre zarządzanie Moniecką Spółdzielnią Mleczarską Mońki.

Obserwując waszą spółdzielnię, z którą się zawsze utożsamiałem, muszę stwierdzić, że wielu powinno wam zazdrościć. Sposób zarządzania i współpraca z radą nadzorczą są naprawdę kapitalne. Wysłuchaliście państwo wystąpień Jana Dworniaka i naszego lustratora Tadeusza Maliborskiego, w których wszystko zostało przekazane i w zasadzie do niczego nie można się było przyczepić. Chociażby relacja stosunku funduszu zasobowego do udziałowego jest bardzo dobra. Środki finansowe stwarzają rezerwę zabezpieczenia wypłat za surowiec za około 2 miesiące, co jest niezwykle ważne – mówił Waldemar Broś.

Nadchodzi trudny rok dla mleczarstwa

Prezes Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich odniósł się także do aktualnej sytuacji w mleczarstwie, którą określił jako niezmiernie trudną.

image

Waldemar Broś

FOTO: Józef Nuckowski

Pierwsze korekty cen, pierwsze symptomy pogorszenia sytuacji mieliśmy już w październiku ubiegłego roku. Od początku mówiliśmy, że bez interwencji będzie trudno przywrócić normalny, minimalny poziom cen płacony rolnikom za surowiec w tym roku. Będzie to niezwykle trudny rok. Jeśli rząd nie będzie wystarczająco zdeterminowany i nie przekona KE do uruchomienia interwencji na rynku mleka, to kryzys będzie się pogłębiał – powiedział Waldemar Broś.

Prezes KZSM podkreślił, że ceny produktów sprzedawanych przez mleczarnie spadły od 30 do 50%, a nie przełożyło się to na spadek cen nabiału na półkach sklepowych.

Myślę, że marża 20% nie byłaby zła dla sklepów, ale mamy do czynienia z marżami rzędu 100%. Dopóki nie będzie ustawy normującej w jakiś sposób to zjawisko, to będzie problem – powiedział Waldemar Broś.

image

Uczestnicy walnego

FOTO: Józef Nuckowski

W Polsce waściciele sieci handlowych nadal żerują na polskich rolnikach

Głos zabrali także uczestniczący w spotkaniu redaktorzy.

Szanowni rolnicy. Dzisiaj wszyscy zastanawiamy się, kiedy zakończy się kryzys. Nikt tego nie wie. Miał się zakończyć w drugim kwartale i tak się nie stało. Chińczycy nie zaczęli kupować nabiału. W kraju takim jak Wielka Brytania, gdzie produkuje się 12 miliardów litrów mleka na 60 milionów mieszkańców, ceny w tym miesiącu zostały obniżone w przeliczeniu na złotówki od 15 do 20 groszy na litrze. Trzeba po prostu jeszcze wytrzymać i o to was prosimy. Wiemy, że to nie jest łatwe, bo są koszty, bo są wymagania, bo są problemy. Ale jeśli wytrzymacie, to będzie wam się to opłacało. Naprawdę jesteśmy z wami – powiedział Paweł Kuroczycki

image

Delegaci zebrania przedstawicieli

FOTO: Józef Nuckowski

Dziękuję, że czytacie „Tygodnik Poradnik Rolniczy”. Całe mleczarstwo w Polsce jest w fatalnej kondycji. W naszym kraju potrzebne jest ucywilizowanie wielkich sieci handlowych, co nastąpiło np. w Niemczech, czy we Francji już blisko 20 lat temu. Niestety, w Polsce jest wolna amerykanka w tej kwestii i właściciele sieci bez względu na narodowość żerują na polskich rolnikach – powiedział Krzysztof Wróblewski, były redaktor naczelny TPR i wielki przyjaciel monieckiej spółdzielni.

Józef Nuckowski

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
19. czerwiec 2024 09:16