StoryEditorWiadomości z branży

Zjazd PFHBiPM został przełożony. Kiedy się odbędzie?

22.03.2023., 14:03h
  Kolejne Związki Hodowców Bydła i Producentów Mleka po mazowieckim i podlaskim – lubuski i pomorski – oczekują wyjaśnienia wątpliwości związanych z przeprowadzeniem 23 marca walnego zjazdu delegatów PFHBiPM oraz z liczebnością członków Wielkopolskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła. Najprawdopodobniej pod naciskiem opinii hodowców Leszek Hądzlik, prezydent PFHBiPM, przełożył zjazd tej organizacji na późniejszy termin. 

Wszystkie Związki PFHBiPM zostaną poddane lustracji

Powinien się on odbyć do końca listopada 2023 r. Zarząd PFHBiPM zarządził też przeprowadzenie lustracji we wszystkich Związkach PFHBiPM w celu zweryfikowania liczby członków danego Związku, wpłaconych składek członkowskich na rzecz danego Związku oraz składek członkowskich wpłacanych przez Związek na rzecz PFHBiPM.

Zobowiązał także prezydium zarządu (w składzie Leszek Hądzlik – prezydent, Andrzej Steckiewicz – wiceprezydent, Dariusz Piątek – sekretarz, Edgar Beneš, Przemysław Jagła, Krzysztof Pogorzelski) do przeprowadzenia lustracji na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 5 maja 1983 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników.

Po przeprowadzeniu lustracji zarząd ustali liczbę delegatów reprezentujących dany związek i wyznaczy termin odbycia walnego zjazdu delegatów PFHBiPM.

Pytania skierowane do Polskiej Federacji i Wielkopolskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła

W związku z wątpliwościami dotyczącymi liczby członków WZHiPB oraz naliczaniem delegatów na Walne PFHBiPM, wysłaliśmy pytania do Przemysława Jagły, prezesa WZHiPB oraz Leszka Hądzlika, prezydenta PFHBiPM, który jest też przecież członkiem WZHiPB. Pytania brzmiały następująco:

  • 1. Czy prawdą jest, że 3 lutego, na posiedzeniu zarządu PFHBiPM prezydent Leszek Hądzlik w związku z tym, że wpłynęły zaległe składki z WZHiPB za lata 2019, 2020, 2021 i 2022 zaproponował uzupełnienie porządku obrad o punkt dotyczący ustalenia liczby delegatów na XIV Walny Zjazd Delegatów PFHBiPM? Czy wpłacanie zaległych składek jest zgodne ze statutem Federacji?

  • 2. Czy prawdą jest, że WZHiPB w styczniu 2023 roku opłacał składki członkowskie w Federacji za lata ubiegłe? Czy nie jest to naruszeniem obowiązków członka Polskiej Federacji (par. 4 statutu Federacji), a w szczególności pkt. 3: „Systematyczne i terminowe opłacanie składek członkowskich oraz innych opłat ustanowionych przez Walny Zjazd”? Czy nie powinno to skutkować uruchomieniem par. 4 pkt. 5: „Naruszenie obowiązków członka Polskiej Federacji stanowi podstawę do skreślenia członka przez zarząd Polskiej Federacji”?

  • 3) Czy prawdą jest, że liczba członków WZHiPB np. za 2019 r. wzrosła z ponad 1800 do 2850?

  • 4) Dlaczego to prezydium zarządu PFHBiPM ma zająć się lustracją związków wchodzących w skład Federacji, a nie powołana w tym celu niezależna komisja złożona z członków zarządu?

Na nasze pytania odpowiedział tylko Przemysław Jagła – prezes WZHiPB. Oto treść jego odpowiedzi:

„3 lutego na posiedzeniu zarządu ani prezydent Hądzlik, ani nikt inny nie mówił, że wpłynęły zaległe składki z WZHiPB za lata minione. WZHiPB w styczniu 2023 r. jak również w lutym i marcu 2023 r. nie opłacał żadnych składek członkowskich za ubiegłe lata. Ostatnia wpłata składek członkowskich miała miejsce 27.12.2022 roku było to 16 400 złotych za 2022 rok. Ale dwa związki wpłacały składki zaległe za 2022 rok w styczniu i lutym. A jeden związek w lutym zapłacił zaległe składki za trzy lata do tyłu. Taki związek już dawno powinien być usunięty z PFHBiPM.

Związek ciągle i na bieżąco prowadzi szereg działań zmierzających do powstawania nowych kół w jego strukturach, co powoduje wzrost liczby członków Związku. To również Wielkopolski Związek Hodowców i Producentów Bydła złożył wniosek o przeprowadzenie lustracji w Związkach Hodowców – będących członkami Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka”.

Andrzej Rutkowski
Paweł Kuroczycki
Zdjęcie: Freepic

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
30. wrzesień 2023 16:20