StoryEditorWiadomości rolnicze

Do 100 tys. zł dotacji na nawadnianie w 2023 r. Dla kogo i na co?

16.01.2023., 11:01h
Rolniku, już niebawem startuje nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze nawadniania. Dokumenty składa się w ARIMR. Jakie warunki należy spełnić?  

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że w terminie 31 stycznia – 1 marca 2023 roku można składać wnioski o wsparcie na modernizację gospodarstwa rolnego na nawadnianie w ramach PROW 2014-2020.

Pomoc przyznaje się na działania bez podziału na etapy, ale zgodnie z ustalonym harmonogramem i poniesionymi kosztami oraz złożenie wniosku o płatność końcową. Inwestor ma na to 24 miesiące, ale nie później niż do dnia 30 czerwca 2025 roku. 

Jako kategorie w obszarach nawadniania w gospodarstwie rozumie się działania polegające na inwestycjach w zakresie:

 • ulepszaniu istniejącej instalacji nawadniającej,
 • polepszenia i powiększania obszaru nawadnianego,
 • operacji dotyczących łącznie ulepszania istniejącej instalacji i powiększania obszaru nawadnianego

Szczegółowe informacje prawne są dostępne na stronie Agencji a także w Oddziałach Regionalnych ARiMR (adresy znajdują się na stronie www.gov.pl/web/arimr) i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.

Dotacja jest przyznawana na zasadzie refundacji kosztów kwalifikowanych, m.in. za:

 • wykonania ujęć wody,
 • zakup nowych maszyn i urządzeń wykorzystywanych do nawadniania w gospodarstwie,
 • budowę albo zakup elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do nawadniania w gospodarstwie.

Instrukcja wypełnienia wniosku, sam wniosek oraz lista wymaganych dokumentów są dostępne na stronie ARIMR.

Dla kogo refundacja na inwestycje w nawadnianie?

O tego typu pomoc może ubiegać się rolnicy, rozumiani jako osoby fizyczne, wspólnicy spółek cywilnych, osoby prawny, spółki osobowe prawa handlowego, oddziały przedsiębiorcy zagranicznego, jeżeli:

1) jest posiadaczem samoistnym lub zależnym:

a) gospodarstwa rolnego o powierzchni co najmniej 1 ha i nie więcej niż 300 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami,

b) nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej.

2) jest posiadaczem gospodarstwa, w którym w celach zarobkowych prowadzi działalność rolniczą w zakresie produkcji zwierzęcej lub roślinnej (z wyjątkiem chowu i hodowli ryb i kiedy działalność ta nie jest prowadzona w celach naukowo-badawczych),

3) ma nadany numer identyfikacyjny w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,

4) nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznaniu pomocy na podstawie przepisów UE.

Jakie koszty się kwalifikują do refundacji inwestycji na nawadnianie?

Aby załapać się na tego typu dotację należy spełnić wymagane warunki. Do wsparcia kwalifikuje się:

 • wykazanie minimalnej potencjalnej oszczędności wody (na poziomie co najmniej 10%),
 • wykazania faktycznej (efektywnej) oszczędności wody w przypadku inwestycji wpływających na JCWP lub JCWPd,
 • wykazanie braku znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko,
 • instalacja systemu pomiaru wody umożliwiający mierzenie zużycia wody w odniesieniu do wspieranej inwestycji.

W jaki sposób złożyć wniosek na dotacje na nawadnianie gospodarstwa?

Wnioski złożone osobiście bądź przez pełnomocnika bądź przesyłką pocztową bądź w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej bądź za pośrednictwem Biura Powiatowego ARiMR, znajdującego się na obszarze właściwości miejscowej, przyjmowane są przez Oddziały Regionalne ARiMR właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji.

Ponadto istnieje możliwość złożenia wniosku w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą za pośrednictwem ePUAP.

Lista osób, które otrzymają dotację będzie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Agencji przez Prezes ARiMR.

Jakie są warunki składania wniosku?

 • W jednym naborze można złożyć tylko jeden wniosek dla danego gospodarstwa.
 • Jeżeli rolnik złoży więcej niż jeden wniosek, ARiMR rozpatruje wyłącznie ten złożony jako pierwszy.
 • Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez ARiMR przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji.
 • O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych w procesie rozpatrywania punktów.

 

Oprac. Natalia Marciniak-Musiał

Fot. pixabay

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
14. lipiec 2024 00:01